Bezuinigingen door provincie Gelderland: wat is er gebeurd en wat nu?

23 november 2022

Bezuinigingen door provincie Gelderland: wat is er gebeurd en wat nu?

Op 15 november 2022 stemden Provinciale Staten van Gelderland in met het voorstel van Gedeputeerde Staten om de structurele financiering voor drie natuurorganisaties te halveren. Het betreft, naast onze vereniging, ook Stichting Landschapsbeheer Gelderland en IVN Natuureducatie. Wat het voor deze drie organisaties apart betekent, is nog niet bekend.

 

Waarom deze bezuinigingen?

De herijking betreft de structurele financiering voor onze organisaties. Daarnaast ontvangen we financiering voor projecten en programma’s, zoals bijvoorbeeld het Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland. Die projectfinanciering staat los van de aangekondigde bezuiniging. Maar uiteraard is incidenteel budget een minder stabiele inkomstenbron, waarmee het moeilijker is kennis en ervaring op te bouwen en te behouden.

Provincie Gelderland heeft het besluit voor herijking van de structurele uitgaven genomen omdat zij rekening houdt met lagere baten uit het provinciefonds en de motorrijtuigenbelasting. Daarnaast had Gelderland lange tijd inkomsten uit het ‘stamkapitaal’; de miljarden waarover de provincie beschikt sinds de verkoop van Nuon in 2009. Maar inmiddels zijn de renteopbrengsten nihil of negatief. Er worden daarom lagere structurele baten verwacht.

Ook de sport- en cultuursector zijn overigens geraakt door deze bezuinigingen.

 

Onze bijdrage aan een mooi en duurzaam Gelderland: verbinding en inspiratie

Wat doen wij met deze structurele financiering? We bereiken Gelderlanders op verschillende manieren en betrekken hen bij natuur, klimaat en leefomgeving. Terwijl polarisatie om zich heen grijpt, lukt het ons om groepen met elkaar in gesprek te brengen en mooie verbindingen tot stand te brengen, zoals tijdens onze Toekomst voor de landbouw-bijeenkomsten en met de Natuurlijke gesprekken. -> Onderaan dit artikel vind je linkjes naar allerlei mooie voorbeelden.

Het is bemoedigend om te zien dat veel mensen zich in hun eigen omgeving willen inzetten voor biodiversiteit, bescherming van het landschap en tegen klimaatverandering. Maar hoe je dat kunt doen, is nog niet zo eenvoudig. Met bijeenkomsten, excursies, cursussen en lezingen binnen ons programma Geef om Gelderland bieden wij inspiratie, kennis en uitwisseling waarmee Gelderlanders het verschil kunnen maken in eigen buurt en gemeente.

Dat is belangrijk, want Gelderland staat voor een gigantische uitdaging. Woningbouw, infrastructuur, natuur, landbouw en duurzame energie strijden om schaarse ruimte. Betrokkenheid van onderop wordt in de nieuwe Omgevingswet juist groter. Als vereniging vervullen wij daarin een schakelrol, waarin wij ons samen met inwoners sterk maken voor het belang van natuur, landschap en klimaat bij voorgestelde ontwikkelingen. De provincie zelf beschrijft het belang van dit ‘organiserend vermogen’.

 

Hoe nu verder?

De beslissing van Provinciale Staten gaat over de periode ná 2024. De praktische gevolgen van de besluitvorming zullen in de loop van 2023 duidelijk worden. Vooralsnog blijven we ons onverminderd inzetten voor een mooi en duurzaam Gelderland.

Omdat in maart 2023 provinciale verkiezingen worden gehouden, bestaat de mogelijkheid dat Provinciale Staten in de nieuwe bestuursperiode andere keuzes maakt. En in het volgende bestuursakkoord bepaalt de provincie waar zij de komende vier jaar op in zal zetten, met structureel en incidenteel geld.

 

Stemmen, en vooral groen en duurzaam stemmen, bij de provinciale verkiezingen op 15 maart 2023, is dus belangrijker dan ooit.

 

Mooie voorbeelden van verbinding en inspiratie

Tags: