Onze missie en strategie

Onze missie:

Wij staan voor een provincie met een aantrekkelijk landschap, een rijke biodiversiteit en een gezonde leefomgeving voor mens, plant en dier. Voor nu en voor generaties na ons. Onze provincie is energieneutraal en circulair. Inwoners zijn actief betrokken bij hun leefomgeving. We kunnen genieten van een mooi, natuurrijk en gezond Gelderland.

Meerjarenstrategie 2025 - 2028

Meerjarenstrategie 2025 - 2028

Hoe wij onze missie willen bereiken, is uitgewerkt in onze Meerjarenstrategie 2025 – 2028.

Hieronder vind je een samenvatting. Klik op de link voor het volledige document. Daarin staat een uitgebreide toelichting en uitwerking van de keuzes die we maken.

Onze thema's

Onze thema's

We kiezen voor een aanpak waarin we agenderend zijn, processen aanjagen en partijen verbinden tot een doelgerichte samenwerking. We behouden onze onafhankelijkheid en zoeken aansluiting van onze ambitie en doelen met die van partners.

We zijn actief op vier thema’s die een grote rol spelen in het toewerken naar onze missie:

  1. Natuur en landschap
  2. Energie en klimaat
  3. Landbouw en voedsel
  4. Gezonde leefomgeving

Tussen deze thema’s bestaan allerlei dwarsverbanden, die we graag opzoeken en versterken. Zo werken we aan natuurinclusieve energietransitie (thema 1 en 2), natuurinclusieve landbouw (thema 1 en 3), en het vergroenen van de leefomgeving (thema 1 en 4).

Onze rollen

Organiseren van samenwerking

We nemen initiatief om partijen bijeen te brengen, vanuit de overtuiging dat je samen verder komt, ook al kun je alleen sneller. We interesseren ons voor verschillende belangen, omdat oplossingen gevonden moeten worden in een weging van belangen.

Belangen behartigen voor natuur en milieu
Wij geven stem aan natuur en milieu van Gelderland. Dat doen wij waar en wanneer nodig.

Agenderen, adviseren en aanjagen
Wij inspireren inwoners en professionals om natuurinclusief te denken en te doen in een gezonde leefomgeving. We adviseren over praktische mogelijkheden voor beleid en uitvoering.

Faciliteren van lokale initiatieven voor duurzame beweging
Beweging van onderop is in de samenleving van groot belang voor de maatschappelijke opgaven. Hier ontstaan innovatieve aanpak, betrokkenheid en positieve energie. Wij willen deze beweging ondersteunen. We zorgen voor opleiding, kennisdeling en ondersteuning.

Dat doen we o.a. met webinars, bijeenkomsten, cursussen en excursies. In sommige gevallen trekken we samen met onze lidorganisaties op in participatieve processen of zelfs, indien noodzakelijk, procedures. Met onze helpdesk bieden we alle Gelderlanders laagdrempelig toegang tot advies als ze vragen hebben of zich zorgen maken over ontwikkelingen in hun eigen omgeving.