Onze missie en strategie

Onze missie:

Wij staan voor een provincie met een aantrekkelijk landschap, een rijke biodiversiteit en een gezonde leefomgeving voor mens, plant en dier. Voor nu en voor generaties na ons. Onze provincie is energieneutraal en circulair. Inwoners zijn actief betrokken bij hun leefomgeving. We kunnen genieten van een mooi, vitaal en gezond Gelderland.

Onze strategie

We kiezen voor een aanpak waarin we agenderend zijn, processen aanjagen en partijen verbinden tot een doelgerichte samenwerking. We behouden onze onafhankelijkheid en zoeken aansluiting van onze ambitie en doelen met die van partners.

We zijn actief op vier thema’s die onlosmakelijk samenhangen met onze missie voor natuur en milieu in Gelderland:

  1. Natuur en landschap
  2. Energie en klimaat
  3. Landbouw en voedsel
  4. Leefomgeving en participatie

Tussen deze thema’s bestaan allerlei dwarsverbanden, die we graag opzoeken en versterken. Zo werken we aan natuurinclusieve energietransitie (thema 1 en 2), natuurinclusieve landbouw (thema 1 en 3), en bewonersparticipatie bij projecten voor duurzame energie (thema 2 en 4).

Onze rollen

Agenderen en aanjagen
We geven natuur, landschap en milieu in Gelderland een stem en signaleren proactief kansen en bedreigingen. We leveren inbreng voor beleid, voor  uitvoeringsprogramma’s en voor succesfactoren om ambities te kunnen realiseren.

We nemen initiatief om realisatie te versnellen. Voorbeelden zijn onze inzet voor natuurherstel en een weg uit de stikstofcrisis en onze inzet op de energietransitie met winst voor biodiversiteit en landschap.

Maatschappelijk partner voor verbinden en samenwerken
We nemen initiatief om coalities tot stand te brengen en samen te werken aan resultaten, omdat dat nodig is voor succesvolle verandering. Voorbeelden zijn ons Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland en Gelderland van Morgen.

Wij willen concrete projecten uitvoeren die direct bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving van Gelderlanders, zoals het planten van bomen en verbeteren van het landschap.

Belangen behartigen
We komen op voor het belang van natuur, landschap en leefomgeving en leveren inbreng voor omgevingsplannen en ruimtelijk beleid. Omdat planvorming  gedecentraliseerd wordt, wordt het lokaal niveau belangrijker. Met onze helpdesk en het platform Geef om Gelderland faciliteren we onze achterban om zich in te zetten voor een groene, duurzame leefomgeving.

In specifieke situaties voeren wij – op eigen kosten – een juridische procedure.

Meerjarenstrategie

Bovenstaande tekst is een samenvatting van onze Meerjarenstrategie 2020 – 2024.