Inbreng Provinciale Staten

Inbreng Provinciale Staten

Regelmatig sturen we de leden van Provinciale Staten een ‘PS-brief’. Hierin staan beknopt onze standpunten over onderwerpen die bij hen op de agenda staan. We plaatsen deze brieven ook hier. Ben je op zoek naar oudere brieven, stuur even een berichtje aan communicatie@natuurenmilieugelderland.nl

Stand van zaken stikstof, natuur en Vitaal Landelijk Gebied Gelderland, 19 maart 2024
Op 20 maart bespreekt Provinciale Staten tijdens de beeldvormende vergadering de stand van zaken van het stikstofbeleid, met reflectie op de recente IPO-publicatie ‘Handen uit de mouwen voor een toekomstbestending landelijk gebied. Aanbod van de gezamenlijke provincies’. Ook zijn er Statenvragen gesteld door het CDA over de voortgang maatregelen stikstof en natuur. Wij schreven Provinciale Staten een brief met aandachtspunten over dit belangrijke en veelomvattende onderwerp.

Input Integrale gebiedsprocessen, 21 februari 2024
De Rekenkamer Oost-Nederland bracht een rapport uit over lessen uit gebiedsprocessen. Ook de provincie ziet gebiedsprocessen als belangrijke instrumenten in de transitie van het landelijk gebied. In een brief aan Provinciale Staten geven wij onze ervaringen en aandachtspunten mee voor een succesvolle uitvoering ervan.

Input kadernotitie Gezonde leefomgeving, 15 januari 2024
Een breed onderwerp dat raakt aan meerdere van onze thema’s. We gaven dan ook een uitgebreide reactie; over luchtkwaliteit, betrekken van burgers met citizen science, veiligheid bij gevaarlijke transport over het spoor, het belang van duisternis en van een groen in de buurt.

Input beoordeling Ruimtelijk voorstel, 5 december 2023
Een aantal belangrijke kanttekeningen op een in hoofdlijnen goed voorstel. Maar Gedeputeerde Staten geeft ook aan in gesprek met de minister te willen over een flexibeler omgang met beschermde natuur. Dat is in strijd met de natuurbescherming. Verder is o.a. onvoldoende uitgewerkt of de voorgestelde aanpak voldoet aan wettelijke en beleidsmatige opgaven voor water, klimaat, natuur en circulaire economie.

Input actualisatie omgevingsverordening, 16 oktober 2023
Waarom het zo belangrijk is om oude bosgroeiplaatsen te beschermen, waarom een integrale visie op landschapsontwikkeling nodig is (en hoe jammer het is dat die nog ontbreekt), en dat routebordjes op zich geen kernkwaliteit van landschap zijn.

Folding Boxboard Eerbeek: zorgen over grondwateronttrekking, 7 september 2023
Het terugbrengen van de vergunning voor onttrekking van grondwater van 3 miljoen naar 2,5 miljoen kubieke meter is mooi, maar nog altijd meer dan de werkelijke onttrekking. De voorgestelde vergunning van 2,5 miljoen kubieke meter geeft Folding Boxboard Eerbeek namelijk meer ruimte voor grondwateronttrekking dan waar ze nu gebruik van maken. In 2019 – de meest recente informatie waar wij over beschikken – was de grondwateronttrekking 1,75 miljoen kubieke meter. Zo blijft er een risico op een toename van grondwateronttrekking, in plaats van de zo noodzakelijke reductie. Het beste zou het zijn als die latente ruimte uit de vergunning wordt ingenomen.

Inspraak over oude bosgroeiplaatsen, 18 januari 2023
Oude bosgroeiplaatsen zijn bosjes die al langer dan honderd jaar bestaan. Op dit moment mag alleen de provincie eventueel toestemming geven voor kap. Gedeputeerde Staten doet een voorstel om deze bevoegdheid naar de gemeenten over te hevelen. Wij voorzien dat gemeenten verschillend met de bescherming om zullen gaan en dat uiteindelijk veel van deze gebiedjes verloren zullen gaan. We riepen daarom Provinciale Staten op om de bescherming van de oude bosgroeiplaatsen te handhaven door de bevoegdheid bij de provincie te laten.

PS-brief 22 december 2022
Input over het Gelders Programma Landelijk Gebied (GPLG) en het onderzoek naar natuurherstel (en tips voor de kerstvakantie)