Input voor Ruimtelijk voorstel

Input voor beoordeling Ruimtelijk voorstel

Deze december staat het Ruimtelijk voorstel ‘Stad en land in balans’ op de agenda. Een onderwerp in het hart van ons werk: voor een duurzame, gezonde en groene leefomgeving.

5 december 2023

We schreven Provinciale Staten een uitgebreide brief, waarin we – naast onze waardering voor een op hoofdlijnen goed voorstel – de nodige kanttekeningen meegeven. Op 6 december lichtten we dat mondeling toe tijdens de oordeelsvormende vergadering van PS. Hier vind je een samenvatting van onze inbreng:

Op hoofdlijnen goed voorstel, met enkele kanttekeningen

Het voorstel van Gedeputeerde Staten schetst de juiste opgaven en benoemt deze in onderlinge samenhang. Er wordt op hoofdlijnen een helder ruimtelijk concept geschetst voor (met name) de verstedelijkingsopgave.

Wij hebben wel enkele kanttekeningen, onder andere:

  • Gedeputeerde Staten wil in gesprek met de minister over een flexibeler omgang met beschermde natuur. Maar dat is in strijd met natuurbescherming en bovendien zijn de benodigde omstandigheden voor natuurherstel niet geborgd. Wat we van de ‘PAS’ kunnen leren, is dat er niet vooruitgelopen kan worden op toekomstig natuurherstel, maar dat deze eerst op orde moet zijn.
  • Wij onderschrijven de oproep om een verstedelijkingsstrategie 2.0 voor de provincie te ontwikkelen. Daarbij is die verstedelijkingsopgave na 2030 wat ons betreft primair een transformatieopgave van het bestaand stedelijk gebied. De opgave voor natuurinclusieve en klimaatadaptieve wijken en werkgebieden moet daarin centraal staan.

Kaders zijn incompleet

Als document voor regie, kaderstelling en afweging vinden we het ruimtelijk voorstel nog incompleet. In hoofdzaak heeft dit te maken met het ontbrekende stuk van de puzzel, namelijk het programma Vitaal Landelijk Gebied Gelderland (VLGG). Er is immers grote samenhang tussen opgaven in het landelijk gebied en de verstedelijkingsopgave, met name in de regio’s GMR, Foodvalley en Stedendriehoek.

Onvoldoende uitgewerkt is of de aanpak in het ruimtelijk voorstel voldoet aan wettelijke en beleidsmatige opgaven voor water, klimaat, natuur en circulaire economie. Het afweegkader en de spelregels zoals nu geschetst geven niet genoeg houvast om dit te toetsen. Het op waarden georiënteerde afweegkader moet volgens ons worden aangevuld met concrete criteria in relatie tot doelbereik.

Inspraak

We lichtten de kanttekeningen verder toe tijdens onze mondelinge inspraak bij de oordeelsvormende vergadering van Provinciale Staten op 6 december.