Wat is natuurinclusieve energietransitie?

Wat is natuurinclusieve energietransitie?

Natuurinclusieve energietransitie: dat is, als we ons beperken tot zonnevelden en windparken, in het kort deze zodanig inpassen en aanleggen dat de natuur ervan meeprofiteert. Op deze pagina benoemen we een aantal principes.

 

WELOVERWOGEN OMGAAN MET RUIMTE

Zorgvuldig omgaan met natuur en landschap betekent in de eerste plaats: zuinig omgaan met ruimte, dus niet onnodig veel open ruimte opofferen aan zonnevelden. Dat betekent: sturen op een 1 : 1-verhouding in opgesteld vermogen tussen wind en zon én een constructieve toepassing van de zonneladder.

In de tweede plaats betekent het: een weloverwogen locatiekeuze en inpassing, met aandacht voor natuur. Dus bijvoorbeeld geen windpark op migratieroutes. Daarbij kan bij een windpark (of projectoverstijgend, voor méér windparken) op enige afstand extra natuur worden gerealiseerd voor vogel- en vleermuissoorten die kwetsbaar zijn voor windturbines, zodat hun populatie een impuls krijgt.

Door de manier van inrichting kan ook natuurwaarde worden toegevoegd. Zeker bij zonneparken op landbouwgrond kan met bijvoorbeeld kruidenrijke stroken of de toevoeging van heggen en poeltjes snel ecologische winst worden geboekt. Als deze natuurelementen percentueel voldoende oppervlakte beslaan, is het één van de vormen van multifunctioneel landgebruik die het nieuw kabinet als voorwaarde gaat stellen voor zonnevelden op land.

Het is belangrijk om die natuurelementen goed te onderhouden en beheer en behoud óók te borgen voor de periode na beëindiging van de energie-opwekking.