Meekoppelkansen

Meekoppelkansen

Er zijn in Gelderland talloze opgaven die worden uitgewerkt in maatregelen die zich ook prima lenen als ‘compensatie-investering’ voor de natuur vanuit de energietransitie. Koppelkansen (voor extra financiering, versnelling) zijn dus voor de hand liggend. Voorbeelden zijn het vergroten van overgangszones rond natuurgebieden, de inrichting van emissievrije zones rond landbouwgronden, een hoger en meer natuurlijk waterpeil, de aanleg van nieuwe bossen, herstel van heggen en andere landschapselementen.

Een aantal programma’s waar dit soort maatregelen (deels ook qua financiering) uit voortkomen zijn:

  • Actualisatie Natura 2000-beheerplannen
  • Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)
  • Achtste Actieprogramma Nitraatrichtlijn
  • Gelderse Maatregelen Stikstof
  • Bossenstrategie
  • Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) met o.a. subsidies voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer
  • Droogte-aanpak Achterhoek
  • Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW)
  • Afmaken van het Gelders Natuurnetwerk (GNN) met o.a. ecologische verbindingszones (EVZ’s)
  • Aanvalsplan voor het Landschap