Natuurherstel en stikstof

Natuurherstel en stikstof

Sinds de gerechtelijke uitspraak in mei 2019 is duidelijk dat het probleem van overbelasting van natuurgebieden door stikstof zeer serieus is. De gevolgen raken heel Nederland en een oplossing is nog altijd niet voorhanden. Natuur en Milieu Gelderland werkt graag met overheden, maatschappelijke partners, bouwers en boeren aan structurele oplossingen.

Alle sectoren moeten een aandeel leveren

We zullen maatregelen moeten nemen rondom kwetsbare natuur, maar dat is niet voldoende omdat de bijdrage van de achtergronddepositie in Nederland zo groot is. Alle sectoren moeten een aandeel leveren in de reductie van stikstofuitstoot. Het is daarbij van belang de juridische kaders goed in acht te nemen, zo leert de situatie die is ontstaan rondom de PAS-melders.

Vitale natuur is ons belang

Wij benadrukken het belang van een ecosysteem met diversiteit aan habitats, planten en dieren. In de juridische strijd wordt dat nogal eens uit het oog verloren. De natuur kan wel zonder ons, maar wij kunnen niet zonder natuur. Natuur dient vele functies, van grondstoffen voor medicijnen, insecten voor bestuiving, vegetatie voor koolstofopslag en recreatie-landschap tot belangrijke bijdragen aan schoon drinkwater, waterbeheer en leefbaarheid bij klimaatverandering. Los van de intrinsieke waarde die natuur ook heeft en die evenzeer bescherming verdient. De natuur moet eerst structureel ontlast worden. Pas dan is er ruimte voor meer (duurzame) economische activiteiten.

Documenten en links

Handreiking Rol gemeenten in stikstofaanpak, Natuur en Milieu Gelderland, december 2021

Stikstof – De crisis voorbij, Natuur en Milieu Gelderland, 7 november 2019

Standpunt Spoedwet aanpak stikstof, De groene 11, december 2019

Natuur en Milieu Gelderland zet zich in voor een mooi en duurzaam Gelderland. Om dit te kunnen blijven doen, zijn wij steeds meer afhankelijk van particuliere donaties. Steun ons daarom. Alvast bedankt!

Tags: