Vooruitblik naar 2023

12 januari 2023

Vooruitblik naar 2023

Het zijn uitdagende tijden. Voor klimaat en natuurherstel is het noodzakelijk snel te verduurzamen, terwijl ook andere puzzels ruimte vragen, zoals verstedelijking en infrastructuur. De onrust in de samenleving is groot. Het vertrouwen in de overheid is ernstig aangetast. De politiek versplintert. De economische recessie die in 2022 is gestart, zal naar verwachting voortduren.

Op 15 maart 2023 zijn de provinciale verkiezingen en waterschapsverkiezingen. Zelden waren de thema’s waar de provincie bij betrokken is, zo actueel en zo concreet. De onrust in de landbouwsector is niemand ontgaan en de hete droge zomers van de afgelopen jaren zorgden voor reële problemen. De provincie kan hier veel in betekenen – in het Manifest voor een Groen Gelderland hebben we samengevat hoe de uitdagingen integraal en duurzaam kunnen worden aangepakt.

De keuzes die we maken

Hoe leveren wij een effectieve bijdrage leveren aan een groen en duurzaam Gelderland met robuuste natuur? Dat doen wij

  • als actieve partner voor het organiseren van samenwerking,
  • als aanjager van goede voorbeelden en debat en
  • als belangenbehartiger van natuur en milieu.

Binnen onze hoofddoelen zoals geformuleerd in onze Meerjarenstrategie*, gaan we ons in 2023 inzetten voor:

Thema: Biodiversiteit, natuur en landschap
Natuurherstel wordt concreet uitgewerkt in een gebiedsgerichte aanpak. Maatregelen worden in samenhang van opgaven voor stikstof, droogte en klimaat vormgegeven. Wij dragen bij aan de samenwerking met partners voor het uitwerken van de aanpak met maatregelen. Wij houden de ambitie voor natuurherstel op de agenda binnen de integrale gebiedsbenadering.

Thema: Landbouw en voedsel
Steeds meer boeren zien perspectief in natuurinclusieve landbouw met verdienmodel. Met het Uitvoeringsprogramma Natuurinclusieve landbouw Gelderland willen we praktijkgericht boeren verleiden om natuurinclusief te werken. Met de coalitie rond Gelderland van Morgen voor duurzaam voedsel bouwen we de samenwerking met horeca, instellingen, catering en detailhandel uit. We organiseren dialogen tussen boeren en burgers voor gedeelde inzichten over voedselproductie en perspectieven voor de toekomst.

Thema: Klimaat en energie
De uitvoering van beleid voor klimaat(adaptatie) en energietransitie draagt effectief positief bij aan natuur en landschap. Wij bevorderen kennis rond natuurinclusieve energietransitie en een succesvolle aanpak voor natuurinclusieve energieprojecten met winst voor biodiversiteit. Deze projecten werken als wenkend perspectief voor andere projecten.

Thema: Leefomgeving en participatie
Gelderse burgers voelen zich betrokken bij ontwikkelingen in de leefomgeving en krijgen handvatten om een eigen rol te nemen. Hiervoor organiseren wij ons programma Geef om Gelderland, informeren wij burgerfora en bieden begeleiding aan omtrent de Omgevingswet.

* Onze meerjarenstrategie vind je hier.