Platform natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve landbouw Gelderland

Natuur en Milieu Gelderland is initiatiefnemer en coördinator van het Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland. We inspireren boeren en beleidsmakers om met natuurinclusieve landbouw aan de slag te gaan. Dit doen we met een online platform en met 24 projecten, waar 23 organisaties in samenwerken. Dit zijn natuurorganisaties, landbouworganisaties en overheden. Je vindt het platform op de website natuurinclusievelandbouwgelderland.nl

Met deze projecten willen we boeren inspireren en ondersteunen om biodiversiteit en landschap op te nemen in hun bedrijfsvoering. We brengen kennis naar de praktijk en zorgen voor de juiste randvoorwaarden, zoals regelgeving en verdienmodellen. Zo werken we aan versterking en herstel van biodiversiteit en landschap in het agrarisch gebied. Zulke veranderingen gaan niet van vandaag op morgen. Het Platform loopt in elk geval nog door tot in 2024.

De basis voor het Platform is het Actieplan Natuurinclusieve Landbouw Gelderland, dat op initiatief van Natuur en Milieu Gelderland in 2019 door tien landbouw- en natuurorganisaties is aangeboden aan de provinciale politiek. In dit Actieplan hebben we onze gezamenlijke ambitie opgeschreven: in 2027 is alle landbouwgrond in Gelderland minimaal op basisniveau natuurinclusief. Dat kan bijvoorbeeld gaan om het verbeteren van bodem of waterkwaliteit, het aanleggen van bloemrijke akkerranden, het ophangen van nestkastjes, kruidenrijk grasland of agroforestry. Natuurinclusief kent vele smaken en niveaus, zodat de individuele boer kan kiezen wat het beste past bij zijn of haar bedrijf en omgeving. Intussen zijn meer partners aangesloten, waaronder provincie Gelderland.

 

ROL NATUUR EN MILIEU GELDERLAND

1. Coördinatie Platform
Sinds januari 2021 is een programmateam onder de paraplu van Natuur en Milieu Gelderland actief om het Platform te coördineren en de partners en projecten te ondersteunen. Zo maken we de uitvoering van de projecten mogelijk en verbinden we mensen die in Gelderland met natuurinclusieve landbouw aan de slag willen.

2. Uitvoering Project Voedselbossen
Natuur en Milieu Gelderland trekt het project ‘Voedselbossen’. Voedselbossen zijn een verregaande vorm van natuurinclusieve landbouw. Het systeem wordt aangelegd als een natuurlijk bos, maar dan met voedselproducerende gewassen. Met dit project ondersteunen wij voedselbosinitiatieven, en bevorderen we de kennisontwikkeling rond deze innovatieve vorm van voedselproductie. Dit doen we bijvoorbeeld door het aanbieden van een cursus voedselbosontwerp en door in gesprek te gaan met gemeenten over regelgeving en beleid. In dit project werken we samen met het o.a. Agro Ecologie Gelderland, het Agroforestry Netwerk Gelderland (ook onderdeel van het Platform Natuurinclusieve Landbouw) en Voedselbosbouw NL.

3. Project Lokale netwerken boeren en burgers
In het project ‘Lokale netwerken boeren en burgers’ werken we samen met Stichting Landschapsbeheer Gelderland, IVN Natuureducatie en de Agrarische Collectieven aan het tot stand brengen en ondersteunen van nieuwe verbindingen tussen boeren en vrijwilligers, consumenten en jeugd. Onze rol is het faciliteren van kennisuitwisseling tussen lokale voedselinitiatieven in Gelderland zodat meer consumenten deze bedrijven weten te vinden. Ook organiseren we ontmoetingen tussen burgers en boeren zodat burgers kennis kunnen maken met natuurinclusieve landbouw.

4. Diverse projecten rond beleid, regelgeving en randvoorwaarden
Daarnaast werken wij met verschillende partners samen in de projecten Regelgeving en Beleid, Monitoring, KPI’s fruitteelt en Verdienmodellen. Deze projecten gaan vooral over de randvoorwaarden die nodig zijn om de omschakeling naar natuurinclusieve landbouw mogelijk te maken voor boeren. Wij leveren input en expertise in deze projecten en brengen natuur- en milieubelangen in zodat de projecten bijdragen aan de versterking van biodiversiteit en landschap.

PARTNERS

Organisaties die meewerken in het platform zijn, naast Natuur en Milieu Gelderland:
LTO Noord
Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA)
Collectief Rivierenland
Collectief Veluwe
Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk
De Fruitmotor
Stichting GraanGeluk
Doornik Natuurakkers
Heideboerderij Veluwezoom
Agro-innovatiecentrum De Marke
Geldersch Landschap en Kasteelen
Natuurmonumenten
Stichting Landschapsbeheer Gelderland
IVN Gelderland
Gelders Particulier Grondbezit
Gemeente Ede
Gemeente Brummen
Staatsbosbeheer
Vereniging Nederlands Cultuurlandschap
Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt
Cleanteach Regio, en
Provincie Gelderland.

Tags:

Goed werk van Natuur en Milieu Gelderland

Profiel Welmoed Rijpkema

Welmoed Rijpkema

Natuurinclusieve landbouw