Wat kunnen provincies en RES-regio’s doen?

Wat kunnen provincies en RES-regio’s doen?

Alle zes Gelderse regio’s hebben in 2021 hun Regionale Energiestrategie (RES 1.0) opgesteld. De landschapsstructuur en de ligging van natuurgebieden hebben een belangrijke rol gespeeld bij het bepalen van de zoekgebieden voor wind en zon. Er zijn echter geen specifieke afspraken gemaakt over het natuurinclusief uitvoeren van de energietransitie. Het is wenselijk om dat alsnog te doen richting in de RES-sen 2.0, die medio 2023 worden vastgesteld.

 

MAAK AFSPRAKEN VOOR DE RES 2.0

  • Maak een plan op regioniveau om de energietransitie te combineren met investeringen in natuur en landschap.
  • Benut meekoppelkansen met andere gebiedsopgaven, bijvoorbeeld voor klimaatadaptatie, natuurherstel of de aanleg van extra recreatie- en uitloopgebieden.
  • Deel goede voorbeelden op regionaal en provinciaal niveau: van uitgevoerde projecten met veel natuurwinst tot voorbeelden van beleidskaders of tenderprocedures die effectief sturen op natuurinclusiviteit.
  • Stel voor zonnevelden multifunctioneel landgebruik als voorwaarde.
  • Onderzoek het cumulatieve effect van bestaande en geplande windparken (en hoogspanning) op soorten vogels en vleermuizen. Bijvoorbeeld gekoppeld aan de milieueffectrapportage (mer) die waarschijnlijk uitgevoerd gaat worden voor de RES.
  • Onderzoek of op regionaal of Gelders niveau populatieversterkende maatregelen mogelijk zijn voor kwetsbare soorten, zoals het aanleggen van nieuwe moeras- en weidevogelgebieden en nieuwe bossen. Ook hier zijn weer meekoppelkansen.
  • Neem deel aan programma’s voor onderzoek en monitoring.
  • Neem als provincie extra regels op in de Omgevingsverordening.
  • Doe dit alles op basis van deskundig ecologisch advies en in nauwe samenspraak met (lokale) natuur- en milieuorganisaties.