VLGG: minder geld, hoe verder?

Minder geld voor Vitaal landelijk gebied Gelderland: hoe nu verder?

Nu de coalitiepartijen in het hoofdlijnenakkoord het Transitiefonds hebben geschrapt, rijst de vraag: hoe verder met de VLGG-plannen voor een vitaal landelijk gebied Gelderland? De natuur- en waterdoelen zijn niet veranderd, dus actie is noodzakelijk.

25 juni 2024

In voorbereiding op de oordeelsvormende vergadering van Provinciale Staten op 26 juni 2024 schreven wij hen hierover het volgende.

Vitaal platteland, natuur en biodiversiteit

“De inhoud van het landelijke Hoofdlijnenakkoord heeft grote gevolgen voor het VLGG en de uitvoering van maatregelen voor natuur en waterkwaliteit. De Perspectiefnota stelt hierover: ‘Door het wegvallen van een groot deel van het Transitiefonds is de vraag welke N2000- en KRW-doelen nog haalbaar zijn.’

De verantwoordelijkheid van Rijk én provincie voor het behalen van de doelen blijft echter. Voldoende financiering voor de noodzakelijke maatregelen voor natuurherstel en versterking van natuur en landschap, binnen en buiten de natuurgebieden, is uiteraard essentieel.

Foto: André Kaminski, Stichting Achterhoek weer mooi

Natuur- en waterdoelen

Met de 405 miljoen euro tot 2032 onder de SPUK 2-regeling (programma Natuur) kunnen stappen worden gezet, op basis van een heldere prioritering. Dit geldt ook voor middelen uit de reserve van het programma Water en resterende middelen uit de eerste fase van het GMS. De natuurorganisaties blijven hierbij graag betrokken. We hopen ook dat de voortgangsrapportage GMS snel beschikbaar komt.

Grondinstrumentarium

De provincie heeft naast geld ook andere instrumenten ter beschikking. De noodzaak om externe drukfactoren op natuur en waterlichamen te verminderen vraagt onder meer om extensivering van de landbouw, in het bijzonder in de omgeving van kwetsbare natuur. We zien diverse agrarische bedrijven die hieraan willen bijdragen maar dat nu niet kunnen vanwege gebrek aan grond. Wij dringen aan op spoedige inzet van een provinciaal grondinstrumentarium waarmee pro-actief grond kan worden verworven op plekken die van belang zijn voor het behalen van de VLGG-doelen. Op dit moment worden belangrijke kansen gemist, bijvoorbeeld in het grensgebied met Duitsland in de Achterhoek.

Sturen op doelbereik

De provincie kan ook via het Omgevingsbeleid sturen op doelbereik. Dat vraagt heldere keuzes wat waar kan en wat niet.

Enkele voorstellen die zijn gedaan in relatie tot aanpassing van de Kadernota Agrifood staan hiermee mogelijk op gespannen voet, zoals het voorstel om het onderscheid tussen grondgebonden en niet-grondgebonden veehouderij op te heffen.

Wij adviseren daarom de ruimtelijke gevolgen van dergelijke voorstellen goed in kaart te brengen.

De Linge, met op de achtergrond het dorp Beesd.

Profiel Ellen van Reesch

Ellen van Reesch

Natuur en landelijk gebied