Uitspraak Raad van State inzake verlenging A15

20 januari 2021

Uitspraak Raad van State inzake verlenging A15

Het beroep van Natuur en Milieu Gelderland bij de Raad van State tegen de doortrekking van de A15 door Natura2000- en tevens stiltegebied Rijnstrangen, is gedeeltelijk gegrond verklaard.

Natuur en Milieu Gelderland en andere organisaties zijn door de Raad van State gedeeltelijk in het gelijk gesteld wat betreft de bezwaren tegen verlenging van de A15. De Raad heeft geoordeeld dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat de stikstofneerslag op beschermde natuurgebieden beter moet berekenen en motiveren.

 

Tussenuitspraak

De uitspraak van vandaag betreft een tussenuitspraak. De minister krijgt een half jaar de tijd om het tracébesluit beter te motiveren of aan te passen. Vervolgens krijgen wij de gelegenheid daarop te reageren voordat de Raad van State met een definitieve uitspraak komt.

 

Stikstofberekening onvolledig

Het beroep draaide onder meer om de gebruikte rekenmodellen bij de berekening van de verwachte stikstofuitstoot. In de stikstofberekeningen van het ministerie worden de effecten van de stikstofuitstoot van verkeer op meer dan vijf kilometer afstand van de snelweg niet meegenomen. Daardoor is niet met zekerheid te zeggen wat de volledige gevolgen kunnen zijn voor beschermde natuurgebieden. Dat is wel een vereiste op grond van Europese natuurwetgeving. De Raad van State geeft Natuur en Milieu Gelderland op dit punt gelijk en vraagt de minister de stikstofuitstoot nader te onderbouwen of te herberekenen.

Deze uitspraak kan belangrijke gevolgen hebben voor de aanleg van andere grote infrastructurele projecten in de toekomst.

De Raad van State is er ook niet van overtuigt dat de voorgenomen maatregelen voor de kamsalamander voldoende zullen zijn. Vanwege het voorgenomen tracé van de weg wordt het leefgebied van de beschermde kamsalamander in het natuurgebied Rijnstrangen aangetast.

 

Technisch complex

Vanwege de technische complexiteit was het ons inziens overigens gepast geweest indien de Raad van State de onafhankelijke deskundigen van Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (STAB)* had ingeschakeld. We betreuren dat dit niet is gebeurd.

We vinden het teleurstellend dat de Raad van State op andere punten wat snel voorbij gaat aan onze argumentatie. Zo is de noodzaak van een evacuatieroute bij hoogwater door het Rijk aangevoerd als argument voor de verlenging van de A15. Wij zetten daar de informatie van het ministerie zelf tegenover dat de evacuatiemogelijkheden voldoende zijn. Ook met betrekking tot de mitigerende snelheidsbeperkingen op de A50 is door ons aangevoerd dat dit niet of nauwelijks effect zal hebben, gelet op de aangetoonde realiteit dat de matrixborden al grotendeels honderd kilometer per uur als maximum aangeven. Dit is door de Raad terzijde geschoven.

 

Beschermd natuur- en stiltegebied

Op andere onderdelen, zoals aantasting van het Nationaal Landschap Gelderse Poort en aantasting van het stiltegebied volgde de Raad van State het oordeel van de Minister. Dit betreuren wij, omdat we hebben beargumenteerd dat dit bijzondere landschap de moeite waard is om te sparen. Ook de naastgelegen Betuweroute gaat immers door een tunnel onder het Pannerdensch kanaal, juist om natuur, landschap te ontzien en om het stiltegebied dat hier ligt te sparen.

De overheid krijgt de gelegenheid het plan op onderdelen te herstellen. De negatieve gevolgen van de geplande doortrekking, zoals geluidsoverlast, aantasting leefgebied voor beschermde soorten, aantasting van de luchtkwaliteit en belasting met stikstof van kwetsbare gebieden in het Natura 2000- en tevens stiltegebied Rijntakken, zijn groot. Wij blijven scherp en zullen het nieuwe plan te zijner tijd opnieuw beoordelen en kritisch bekijken.

 

*STAB is een onafhankelijke en onpartijdige deskundige op het gebied van het fysieke leefomgeving. STAB levert uitsluitend advies aan de (bestuurs)rechter, en alleen op diens verzoek. De onpartijdige en onafhankelijke positie van STAB is wettelijk verankerd in de Wet milieubeheer, de Wet op de ruimtelijke ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Tags:
A15
Profiel Els Sytsma

Els Sytsma

Communicatie / perscontacten