Terugblik webinar Vitaal Landelijk Gebied Gelderland

Terugblik webinar Vitaal Landelijk Gebied Gelderland

Het webinar van 28 november bood inzicht in de stand van zaken rond de ontwikkeling van het programma Vitaal Landelijk Gebied Gelderland (VLGG).

29 november 2023

Toelichting van de provincie Gelderland

Henry Potman – een van de projectleiders VLGG bij de provincie – presenteerde de hoofdlijnen van het programma, dat nog in de concept-fase is. Hij legde uit hoe de landelijke doelen voor natuur, stikstofreductie, water en klimaat binnen het VLGG worden uitgewerkt. Uit de gemaakte natuurdoelanalyses blijkt dat voor de meeste stikstofgevoelige natuurgebieden in Gelderland de natuurdoelen niet worden gehaald met de huidige en reeds geplande maatregelen.

De centrale koers die de provincie Gelderland kiest is: toekomstperspectief voor de land- en tuinbouw, in samenhang met herstel van het natuurlijke systeem. Een belangrijk deel van de condities voor herstel van biodiversiteit en voor schoon en voldoende water moet worden gerealiseerd op agrarische gronden. De provincie vindt dat boeren vrij moeten zijn in de keuze voor een ontwikkelspoor: innoveren, extensiveren, omschakelen, verbreden, verplaatsen of stoppen. Voor alle ruimtelijke opgaven apart is veel ruimte nodig. Om het ruimtebeslag te beperken zet de provincie in op functie-combinaties.

De uitvoering van het VLGG loopt via zeven regio-arrangementen en via gebiedsprocessen. De provincie geeft hiervoor kaders mee, maar wil de uiteindelijke keuzes zoveel mogelijk overlaten aan de gebiedspartijen. In de gebiedsprocessen zal met landschapsbiografieën worden gewerkt: landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit moet een belangrijke leidraad blijven.

Er is verder sprake van een combinatie van instrumenten:

  • generieke maatregelen
  • (subsidie)instrumenten gericht op stimuleren en faciliteren van doelbereik
  • planologische instrumenten zoals verordeningen en vergunningen
  • strategisch grondbeleid

Gedeputeerde Staten wil begin februari het ontwerp-VLGG in concept vaststellen. In de periode van februari tot mei worden bredere consultaties georganiseerd, waarbij ook ruimte is voor participatie van inwoners.

Onze inzet en betrokkenheid bij het VLGG

Er ligt een enorme opgave voor Gelderland, die vraagt om voldoende regie van de provincie. Wij volgen samen met andere natuur- en landschapsorganisaties nauwlettend hoe de provincie de wettelijke doelen voor natuur, water en klimaat in het VLGG terug laat komen, en of de geformuleerde opgaven en maatregelen voldoende zijn om de doelen te bereiken.

Onze inzet voor natuur is robuust systeemherstel, inclusief een goede basiskwaliteit natuur in het hele landelijke gebied. Dat kan niet zonder de al voorgenomen uitbreiding van natuur én een transitie naar integraal duurzame landbouw. Van belang is ook hoe het principe ‘water en bodem sturend’ concreet wordt toegepast.

Participatie

Henry benadrukte dat de provincie hecht aan goede participatie.

Wat is er volgens jullie nodig voor effectieve participatie, vroegen we aan de deelnemers. De wordcloud die ontstond, zag er zo uit: Wordcloud van antwoord op de vraag tijdens het webinar: "Wat in nodig voor effectieve participatie in de gebiedsprocessen?"

Begin volgend jaar willen we inbreng leveren bij de nadere invulling van de opgaven voor de verschillende deelgebieden. Lokale kennis is in het complexe VLGG-proces cruciaal, en we faciliteren graag een actieve betrokkenheid van onze achterban.

Profiel Ellen van Reesch

Ellen van Reesch

Natuur en landbouw