Succesfactoren voor Vitaal Landelijk Gebied Gelderland

Inspraak: succesfactoren voor Vitaal Landelijk Gebied Gelderland

Petra Souwerbren sprak in bij Provinciale Staten, namens zes Gelderse natuurorganisaties. Wat is er nodig voor een toekomstbestendig landelijk gebied?

22 juni 2023

Natuurorganisaties willen een bijdrage leveren aan het toekomstbestendig maken van het landelijk gebied. Wij zien een robuust natuurlijk fundament als basis voor een integrale aanpak met oog voor de verschillende belangen. Dat is nodig voor een aangename leefomgeving, toekomstbestendige landbouw, voldoende schoon water en gezonde natuur.

Deze aanpak vraagt maatwerk in gebieden. Het landschap vertelt ons hoe en waar perspectief is voor diverse functies. Het grondgebruik is afgelopen decennia te intensief geworden. Dat geldt voor landbouw en voor wonen, werken, veiligheid tegen overstromingen en drinkwaterwinningen.

Een vitaal platteland is gebaat bij gebieden met meer en met minder intensief gebruik. Het accent ligt op landbouw of op natuur; ook zijn er gebieden waarin functies meer dan elders gecombineerd moeten worden. Deze aanpak kan slagen als u de benodigde instrumenten inzet.

De succesfactoren voor het VLGG:

  • Bekijk per gebied de opgaven op basis van een landschapsanalyse. Kijk als stakeholders samen hoe het landschap in elkaar zit, welke maatregelen nodig zijn om opgaven voor water, bodem, klimaat en natuur te realiseren, welke functies vanwege de opgaven aanpassing vragen en wat ervoor nodig is om de aanpassing te kunnen doen.
  • Kies voor robuust systeemherstel zodat het effect van ingrepen langjarig en effectief is, ook met klimaatverandering. Herstel van watersystemen en natuurherstel zorgen voor vitale natuur en weerbaarheid tegen droogte.
  • Geef ondernemers met een houdbare visie voor de toekomst zekerheid. Zorg voor passend instrumentarium. Dan kan de puzzel worden gelegd voor een integrale aanpak, met perspectief voor ondernemers die hun bedrijfsvoering daarop kunnen aanpassen.
  • Bied middelen, bijvoorbeeld via het ANLb, om duurzame landbouw te ontwikkelen binnen een te realiseren groen-blauw raamwerk.
  • Ontwikkel grondbeleid in gebieden met grote opgaven voor water, biodiversiteit en/of klimaat. Organiseer (publieke en private) beloning voor geleverde prestaties aan ondernemers die met extensieve(re) landbouw bijdragen aan deze opgaven.

Wat hebben we nodig?

Veranderzin en bereidheid bij alle gebiedspartners om te bewegen. Wij zullen graag bijdragen aan dit proces en de uitwerking van gebiedsplannen.

Waarom zouden we?

Het is de enige houdbare weg naar een klimaatbestendige en gezonde leefomgeving, toekomst-bestendige voedselproductie, herstel van biodiversiteit en voldoende schoon (drink)water.

En van belang om Gelderland van het slot te halen!

Je vindt hier de volledige tekst van de inspraak.

Brochure: Vitaal Gelders platteland

Hoe ziet vitaal platteland eruit? Hoe kies je functies of een combinatie ervan? Wat levert het op om het landschap leidend te laten zijn en water en bodem sturend?

Visual storyteller Natasha Sena heeft dit voor ons in beeld gebracht met prachtige visuals waar je telkens weer nieuwe elementen in kan ontdekken en over door kunt praten.

Kijk hier om te zien hoe we vitaal landelijk gebied voor ons zien, met gebieden waar het accent op landbouw ligt, gebieden waar het accent op natuur ligt en gebieden waar die twee gecombineerd worden.

Meer zien van Natasha’s werk? www.claspvisuals.com