Natuur en Milieufederaties steunen Groenboerenplan

7 juli 2022

Natuur en Milieufederaties steunen Groenboerenplan

De Natuur en Milieufederaties steunen het Groenboerenplan* dat onder meer Caring Farmers en Herenboeren hebben opgesteld. Het Groenboerenplan bestaat uit 10 aanbevelingen voor een nieuw perspectief voor boeren en tuinders. Het doel is een echte omslag van het landbouw- en voedselsysteem.

 

Kies voor gezonde natuur en een vitale landbouwsector

Boeren hebben van oudsher een sterke binding met natuur. Het Groenboerenplan geeft duidelijk aan wat er nodig is om natuurinclusief boeren in Nederland gangbaar te maken. De Natuur en Milieufederaties (NMF’s) roepen op om te kiezen voor gezonde natuur voor ons allemaal én een vitale landbouwsector. De aanbevelingen uit het Groenboerenplan zijn daarbij zeer toepasbaar, ook in het licht van de actuele discussie rondom de stikstofproblematiek.

De oproep van het GroenBoerenPlan sluit aan bij de visie van Natuur en Milieu Gelderland voor een grondgebonden landbouw die kringlopen sluit en natuurinclusief werkt. Een eerlijke prijs moet duurzame boeren in staat stellen hun bedrijfsvoering rendabel te voeren. Er ligt hierbij ook een belangrijke opdracht voor consumenten, door geen voedsel te verspillen, meer plantaardig te eten en te kiezen voor duurzame producten.

GoodFoodClub en Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland

Wat de NMF’s betreft is duurzaam en natuurinclusief boeren – primair voor de lokale markt – hét perspectief voor boeren. Groene boeren in Nederland laten zien dat natuurinclusief boeren mogelijk is. Gelukkig kiezen ook steeds meer consumenten voor eerlijke, duurzame en lokale producten. Via de GoodFoodClub brengen de Natuur en Milieufederaties ‘boeren en burgers’ bij elkaar en leveren wij een bijdrage aan nieuwe verdienmodellen voor groene boeren.

In Gelderland zijn wij initiatiefnemer voor het Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland met inmiddels 24 deelnemende partners. Enkele van onze koplopers in dit platform zijn mede-initiatiefnemer van het Groenboerenplan. Met het platform werken we aan projecten op het gebied van beleid en regelgeving, verdienmodellen en praktijkgericht onderzoek. Uitgangspunt is dat alle boeren kunnen bijdragen aan meer natuur op hun bedrijf én dat boeren een passende beloning horen te krijgen voor hun extra inspanningen. Die inspanningen dragen er immers bij aan water- en luchtkwaliteit en een gezonde bodem?! Dat draagt bij aan verbeterde biodiversiteit, met een grotere rol voor boeren in het beheer van het landschap.

Oproep aan Gelderse politiek

Dit past bij de veranderingen die door de samenleving worden gevraagd van de landbouwsector. Deze ontwikkelingen vragen een duidelijke koers, financiële middelen en meerjarige begeleiding. Wij hebben daarom op 6 juli een oproep aan de Gelderse politiek gedaan om dit platform in ieder geval voort te zetten, ook in de komende bestuursperiode.

* Het Groenboerenplan is samengesteld door Biohuis, Caring Farmers, Federatie van Agro-ecologische Boeren (BD-Vereniging, Bio-Tuinders Vereniging, Bio-Vegan Netwerk, CSA Netwerk Nederland, Vereniging Toekomstboeren), Herenboeren Nederland.

Tags:
Profiel Welmoed Rijpkema

Welmoed Rijpkema

Natuurinclusieve landbouw