Oproep aan provincie: stop niet met Platform Natuurinclusieve landbouw

7 juli 2022

Oproep aan provincie: stop niet met Platform Natuurinclusieve landbouw

“Stop niet met het succesvolle Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland!” Dat is de oproep aan de provincie van de partners in dit unieke Gelderse platform.

Nu de voorbereidingen voor de provinciale verkiezingen in maart 2023 zijn begonnen, wijzen zij op het belang van deze succesvolle samenwerking tussen natuur- en landbouworganisaties, overheden en gebiedspartijen. Samen werken deze partijen aan projecten gericht op toekomstgerichte, natuurinclusieve landbouw in Gelderland: een actuele en urgente opgave gericht op toekomstperspectief voor landbouw én natuur.

Passende beloning voor boeren

Om deze beweging te kunnen maken is het belangrijk dat boeren een passende beloning krijgen voor hun extra inspanningen. Zij dragen immers bij aan betere water- en luchtkwaliteit en een gezonde bodem?! Dat is ook goed voor de biodiversiteit. Boeren kunnen een belangrijke rol spelen in het beheer van het landschap. Dit past bij de veranderingen die door de samenleving worden gevraagd van de landbouwsector.

Deze ontwikkelingen vragen een duidelijke koers, financiële middelen en meerjarige begeleiding. Met name op het gebied van het verdienmodel voor boeren en tuinders liggen er stevige uitdagingen. Om de noodzakelijke vooruitgang te boeken, zijn langjarig perspectief en – daarmee samenhangend – duidelijkheid en consistentie in beleid, de meest gehoorde voorwaarden.

Bijdragen aan de oplossing

Het Platform kan met de kennis, ervaring en het brede netwerk dat is opgebouwd rond de verbinding tussen natuur en landbouw bijdragen aan de uitdagingen die er liggen op gebied van stikstof, klimaat, water en natuurherstel. Gelet op de urgente en grote opgaven voor het landelijk gebied roept het Platform dan ook op om deze noodzakelijke en constructieve beweging financieel mogelijk te blijven maken.

 Je vindt hier de volledige oproep.

Meer informatie vind je op de website van het platform: www.natuurinclusievelandbouwgelderland.nl

Tags: