Water, water, water

Water, water, water

Prachtige plaatjes, concrete zorgen over dijken, gesleep met zandzakken en nadenken over de toekomst; zó begon 2024.

De waterschappen zijn er druk mee geweest de afgelopen weken, maar gelukkig heeft de vele regen en de hoge waterstand van de rivieren niet tot rampzalige situaties geleid. Zowel de dijkversterkingen als het programma Ruimte voor de Rivier van de afgelopen decennia hebben hun werk gedaan om bij te dragen aan hoogwaterveiligheid.

Meer doelen tegelijk

Mooi bij Ruimte voor de Rivier is dat er veel doelen tegelijk zijn gehaald. Naast hoogwaterveiligheid zijn dat grondstoffenwinning (klei, zand), natuurontwikkeling (bijvoorbeeld meestromende nevengeulen), het langer vasthouden van water en meer ruimte voor recreatie in de uiterwaarden. Voor de opgaven waar we in de nabije toekomst voor staan, is multifunctioneel ruimtegebruik essentieel. Mooi dat al zichtbaar wordt dat en hoe dat mogelijk is.

We zagen ook mooie beelden van volstaande wadi’s in woonwijken – een ontwikkeling in de gebouwde omgeving die z’n nut aan het bewijzen is – en natuurinclusief beheerde landbouwgronden die het water beter konden opnemen.

Genoeg water? Geen garantie

De vele regen heeft uiteraard nadelen gehad, maar een positief gevolg is dat de grondwaterstand weer flink is aangevuld. Dat was hard nodig na zes jaar met een stuk of vijf lange droogteperiodes. We kunnen weer even vooruit!

Maar dat is géén garantie voor de zomer. Een flink deel van het water dat is gevallen wordt toch weer snel afgevoerd naar zee, er kan wéér extreme droogte optreden en we gebruiken met z’n allen steeds meer grondwater: voor drinkwater, maar ook voor beregening. Het blijft daarom zaak om het water in tijden van overvloed beter vast te houden voor tijden van langdurige droogte.

Weersextremen – dus zowel wateroverlast als droogte – zullen vaker voorkomen in de toekomst. Daar zullen we ons op in moeten stellen.

Manifest ‘Ruimte voor levende rivieren’ op het goede moment

Dit manifest, dat in december aan Provinciale Staten is aangeboden, blijkt dus op het goede moment te zijn verschenen.

In dit manifest wordt uitgewerkt hoe de ruimte in de uiterwaarden gebruikt kan worden voor combinaties van hoogwaterveiligheid, natuurontwikkeling, recreatie en natuurinclusieve landbouw. Daarmee wordt het rivierengebied toekomstbestendig en levert het bijdragen aan waterbeheer, natuurherstel en een gezonde leefomgeving.

De partijen roepen in het manifest ook op om de maatregelen aan dijken en waterkeringen in één keer goed te doen, en te zorgen voor optimale combinatie van functies. Dat kan door opgaven voor natuur, recreatie en natuurinclusieve landbouw onderdeel te maken van het Programma Integraal Riviermanagement en het beleid voor de grote rivieren. Je kunt het manifest hier downloaden.

Kerstvakantiefotoboek

Hieronder een aantal foto’s die we als collega’s afgelopen kerstvakantie hebben gemaakt.

Profiel Alex de Meijer

Alex de Meijer

Participatie, energie en water