Twee bestuursleden gezocht

Twee bestuursleden gezocht

Wij zoeken twee nieuwe bestuursleden

Wij zoeken twee nieuwe bestuursleden voor de vereniging Natuur en Milieu Gelderland. Wij vervullen een provinciale koepelfunctie voor de ruim honderd aangesloten lokale natuur- en milieuorganisaties en zeshonderd particuliere leden. Wij hebben een bestuur en een klein professioneel team van tien medewerkers met een kantoor in Arnhem.

Het bestuur opereert met een positief-kritische houding in samenwerking met de directeur en de leden. Het bestuur ziet toe op een juiste uitvoering van het beleid en op het maken en uitvoeren van een strategie gericht op het behalen van impact. Daarnaast vervult het bestuur een verbindende rol naar en met de leden van de vereniging. Ook vervult het bestuur een adviesrol voor de directie.

Wij streven naar een inclusieve samenstelling van het bestuur. Betrokkenheid bij onze missie is doorslaggevend bij onze zoektocht naar kandidaten met onderstaand profiel.

Wij zoeken bestuursleden met:

  • Ervaring/interesse in politiek en bestuur
  • Een helicopterview en het vermogen om te besturen op hoofdlijnen
  • Kwaliteit om binnen de vereniging een verbindende rol te spelen
  • Binding of affiniteit met een of meer lidorganisatie(s), bij voorkeur in de Achterhoek / Liemers
  • Een relevant netwerk; bijvoorbeeld in de sector bedrijven/ MKB
  • Specifieke affiniteit met landbouw en/of financiën
  • Bij voorkeur ervaring met het besturen van professionele (non-profit) organisaties
  • Tijd om jaarlijks 5 bestuursvergaderingen en 2 algemene ledenvergaderingen bij te wonen.

Over Natuur en Milieu Gelderland

Natuur en Milieu Gelderland is opgericht in 1971 en is een vereniging die ruim 100 natuur- en milieuorganisaties in Gelderland verbindt. Daarnaast zijn er 600 particuliere leden. De organisatie vervult een provinciale koepelfunctie voor de vele vrijwilligers die actief zijn binnen aangesloten lokale en regionale natuur- en milieuorganisaties. Natuur en Milieu Gelderland werkt samen met Gelderse natuur- en landschapsorganisaties en in diverse overige netwerken. We maken deel uit van de landelijke koepel van Natuur en Milieufederaties.

Natuur en Milieu Gelderland heeft een professioneel bureau met ongeveer 10 vaste medewerkers en enkele flexibele medewerkers onder leiding van een directeur. Het bureau verzorgt de dagelijkse werkzaamheden, communicatie, woordvoering en voorbereiding van de jaarstukken.

Over het bestuur

De verantwoordelijkheden van het bestuur en de Algemene Ledenvergadering zijn beschreven in de statuten. Tevens is er een bestuursreglement met directiestatuut. Je vindt deze documenten hier.

Het bestuur is formeel verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting, het jaarplan en de jaarrekening en organiseert de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur bestaat uit leden van de vereniging en vertegenwoordigt zowel de individuele leden als de lidorganisaties. We streven qua woonplaats naar een zo goed mogelijke spreiding van de bestuursleden over de regio’s van Gelderland.

Het bestuurslidmaatschap is onbezoldigd. Door bestuursleden gemaakte onkosten worden indien gewenst vergoed.

Benoeming vindt plaats in de ALV van november 2024. Reacties kunnen worden gestuurd naar: sollicitatie@natuurenmilieugelderland.nl

Nadere informatie is te verkrijgen bij de voorzitter van het bestuur, Margreet van Gastel: margreetvangastel@icloud.com