Skip navigation MENU

Parklaan Ede

Project in regio

Acht jaar lang heeft Natuur en Milieu Gelderland (voorheen GNMF) samen met de Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) en inwoners van Bennekom en Ede gepleit voor een alternatief voor de geplande Parklaan. De gemeente Ede wilde aan de oostzijde van de stad een vierbaansweg aanleggen, de zogeheten Parklaan. Deze gedeeltelijk nieuwe weg zou de omgeving flink veranderen, met gevolgen voor de leefomgeving van de bewoners en voor het landschap.
Samen hebben we zienswijzen ingediend, onderzoeken laten doen, actie gevoerd en ruim 1900 handtekeningen opgehaald. In eerste instantie leek de gemeente haar eigen gang te gaan, maar begin 2018 ontstond er een impasse. De gemeente ging vervolgens in gesprek met de tegenstanders van het oorspronkelijke plan, om te zien of we het eens konden worden.

Ondertekening Parklaan-overeenkomst door Petra Souwerbren (GNMF) en Pieter Slim (SME)

Ondertekening Parklaan-overeenkomst door Petra Souwerbren (GNMF) en Pieter Slim (SME)

Overeenkomst

In december 2018 was het zover! Bernhard Oosting: “We hebben meegedacht over de realisatie van een andere Parklaan, met gedegen aandacht voor milieu, natuur en landschap. Dat is gelukt. De afspraken die we hebben gemaakt zijn een oplossing voor zowel de verkeersopgaven van de gemeente als voor het leefmilieu van aanwonenden van de Zandlaan en voor het unieke historische landschap met natuurwaarden.” Op 20 december werd op het stadhuis van Ede een overeenkomst getekend over de aangepaste plannen.

De aanpassingen zijn vooral gedaan in het zuidelijk deel van de Parklaan (tussen de Enkalaan en de A12).

  • Dit gedeelte krijgt geen 2×2 rijstroken, maar 2×1 stroken.
  • De maximumsnelheid op dat deel wordt verlaagd van 80 naar 50 kilometer per uur.
  • In plaats van kruispunten met verkeerslichten, komen er rotondes bij de Enkalaan en de Zandlaan.
  • Er zijn afspraken gemaakt over de groencompensatie en een goede landschappelijke inpassing van de Parklaan.
  • Ook zijn we overeengekomen om duurzame mobiliteit in Ede actief te bevorderen, zodat de luchtkwaliteit, leefomgeving, natuur en landschap gespaard blijven en de verkeersdoorstroming voldoende blijft.

Met het nieuwe ontwerp kan de ontsluiting van Ede-Oost tot 2030 goed opgevangen worden. Tegelijkertijd wordt de komende jaren ingezet op vormen van duurzame mobiliteit om de groei van het autoverkeer te beperken. Mochten er in de toekomst toch verkeersproblemen ontstaan, dan maken gemeente en betrokken partijen gezamenlijk nieuwe afspraken.
Het nieuwe ontwerp en bijbehorende afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst tussen gemeente Ede en partijen. Onderdeel van de afspraken is dat de bezwaren tegen het bestemmingsplan Parklaan worden ingetrokken, zodat de gemeente Ede kan starten met de voorbereiding en realisatie.

Parklaan, aanpassingen 2018 Totaalplan

Parklaan, aanpassingen 2018 Zuidelijk deel

Laatste Nieuws over project Parklaan Ede

Goed werk van Natuur en Milieu Gelderland?

Steun ons, word lid!

Natuur en Milieu Gelderland zet zich in voor behoud en bescherming van de akker- en weidevogels in Gelderland. Om dit te kunnen blijven doen, zijn wij steeds meer afhankelijk van particuliere donaties. Steun ons daarom voor bescherming van de Gelderse flora en fauna. Alvast bedankt!

Bernhard Oosting on Email
Bernhard Oosting
Bernhard Oosting
Ruimtelijke ordening, natuur en landschap
Meer weten? Neem contact op met Bernhard: b.oosting@natuurenmilieugelderland.nl, 06 2932 7274