Omgevingswet in het kort

Omgevingswet in het kort

 

Een nieuwe wet

De Rijksoverheid wil het aantal wetten en regelingen terugdringen. Voor de leefomgeving zijn er momenteel 26 wetten met 4700 artikelen. Dit wordt er 1, met 349 artikelen: de Omgevingswet. Zo kan de regelgeving binnen verschillende sectoren, geïntegreerd worden. Veel wetten gaan dus op in de Omgevingswet, waaronder de Wet Natuurbescherming.
Een uitgangspunt van de Omgevingswet is decentralisatie. De taken en bevoegdheden in het kader van de Omgevingswet zullen namelijk vooral uitgevoerd worden door gemeenten en waterschappen.

Kansen voor burgers en lokale groepen

Met de Omgevingswet wil de overheid minder sturen van bovenaf en juist de nadruk leggen op samenwerking en co-creatie. Burgers en lokale groepen worden bij plannen vanaf het allereerste begin uitgenodigd om mee te denken. Daardoor ontstaan kansen voor een optimale invloed op nieuwe initiatieven. Gemeenten en provincies geven die ruimte ook in hun Omgevingsvisies.

Op de website samenvooronzeleefomgeving.nl vind je informatie over hoe jij via de Omgevingswet kan opkomen voor natuur en milieu.

Programma’s

Onder de Omgevingswet kan het gemeentebestuur een programma met programmatische aanpak instellen bijvoorbeeld voor een gebied waarin nauwkeurig ruimtegebruik nodig is om de fysieke leefomgeving te beschermen en toch nieuwe ontwikkelingen te kunnen toestaan. Maar ook bijvoorbeeld voor een onderwerp als biodiversiteit. Op die manier is het mogelijk om biodiversiteit zo goed mogelijk in de omgevingsvisie te verankeren om vervolgens in omgevingsplannen en een uitvoeringsprogramma het beleid concreet vorm te geven. Hieronder vind je twee informatiebladen die daarbij kunnen helpen over biodiversiteit en donkerte:

Informatieblad Programma Biodiversiteit (PDF)
Informatieblad Donkerte in het Omgevingsbeleid (PDF)

Over het onderwerp water in het omgevingsbeleid is onderstaand een handreiking aandachtspunten in het omgevingsbeleid te raadplegen:

Handreiking aandachtspunten water in het omgevingsbeleid (PDF)

Natuurbescherming

Ook de bestaande regels voor de Wet natuurbescherming gaan over in de Omgevingswet. De bedoeling is dat het beschermingsniveau niet verandert. De Aanvullingswet natuur voorziet in wijzigingen van de Omgevingswet, zodat die wet straks over de nodige bevoegdheden en instrumenten beschikt om regels te stellen en maatregelen te treffen voor de bescherming van de natuur.
De meeste inhoudelijke regels uit de Wet natuurbescherming zullen via het Aanvullingsbesluit natuur een plaats krijgen in drie algemene maatregelen van bestuur van de Omgevingswet: het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit.

Eén loket voor alles

Er komt één loket voor vergunningaanvragen, meldingen en informatie over regels en beleid: het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Daar komt ook informatie beschikbaar over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, zoals gegevens op het gebied van water- of luchtkwaliteit en geluidbelasting. Gebruikers hebben via het loket ook toegang tot omgevingsdocumenten. Gemeenten leggen daarin bijvoorbeeld vast wat wel en niet mag op een locatie. Deze informatie zal in de jaren daarna groeien.

Een belangrijk doel van het Digitaal Stelsel is dat de kwaliteit van deze informatie sterk zal verbeteren, zodat deze bestendig bij de rechter, beschikbaar en gebruiksvriendelijk is.