Onze toegevoegde waarde voor Gelderland

Onze toegevoegde waarde voor Gelderland

Vanwege de herijking van provinciale middelen staat, onder andere, de subsidie voor Natuur en Milieu Gelderland ter discussie. Wat verliest Gelderland als we ons werk niet meer kunnen doen?

30 juni 2023

Oog in oog met grote, urgente opgaven voor het landelijk gebied zijn wij partner van inwoners én overheid, van bedrijven en maatschappelijke organisaties. We zoeken altijd naar constructieve oplossingen en samenwerking. Dat doen we in drie rollen – waar uiteraard overlap tussen zit.

Enkele voorbeelden van het afgelopen jaar; aan de hand van die drie rollen (al lopen die rollen in elkaar over natuurlijk).

We agenderen en jagen aan:

 • Natuur en Milieu Gelderland heeft het Aanvalsplan Landschap met vele partners georganiseerd en uitgewerkt. Daarmee bieden we perspectief voor boeren en biodiversiteit en sloegen we een brug tussen landelijke en provinciale ontwikkelingen;
 • We adviseerden ontwikkelaars en gemeenten over participatie van inwoners en draagvlak voor locatiekeuze en -inrichting bij energieprojecten.
 • We investeerden in het overbruggen van tegenstellingen tussen landbouw en natuur, en leverden zeer actief inzet op het zoeken naar gedragen perspectief voor zowel landbouw als natuurherstel.

We brengen samenwerking en verbinding tot stand: 

 • We droegen op een actieve en constructieve wijze bij aan de totstandkoming en programmering voor het Masterplan IJsselvallei.
 • Met oog voor de complexiteit van opgaven in Food Valley namen we deel aan dialooggesprekken, werkbijeenkomsten voor het Regionaal plan landelijk gebied en zijn we toegetreden als partner in ons Landbouwnetwerk.
 • Met enthousiasme en verbindend vermogen brachten we de samenwerking in het Platform Natuurinclusieve landbouw tot stand.
 • We hebben een belangrijke rol in de samenwerking van verschillende natuurorganisaties in Gelderland. Zo voorkomen we versnippering en kunnen we efficiënt onze kennis en kunde inbrengen in provinciale en regionale processen.
 • Inwoners van Gelderland kunnen deelnemen aan de diverse activiteiten van Geef om Gelderland. Om kennis te delen en inwoners te inspireren en te activeren.

We komen op voor de belangen van natuur en milieu:

 • We droegen met aandacht voor de integrale belangen in de regio bij in de bestuurlijke begeleidingscommissie Gebiedsagenda Fruitdelta, en leverden in het bijzonder inbreng voor de groene en ruimtelijke thema’s.
 • We hebben verbinding gebracht tussen de belangen van omwonenden en belangen voor natuur en landschap m.b.t. goederenvervoer over spoor. Als gezamenlijke partijen is aandacht gevraagd voor deze belangen in gesprek met staatssecretaris Heijnen en leveren we bijdragen voor de onderzoeksopzet.
 • In nauw overleg met Gelderse overheden hebben we inbreng geleverd voor de luchtruimherziening in het belang van inwoners en natuur in Gelderland.
 • We hebben een verbindende en adviserende rol voor 100 lokale organisaties die actief zijn voor natuur, landschap, milieu en de energietransitie. Samen vertegenwoordigen zij duizenden vrijwilligers die lokaal actief zijn.
 • We hebben een scholingsaanbod zodat mensen lokaal kunnen werken aan versterken van biodiversiteit en duurzame energie-opwekking met versterking van landschap.
 • We begeleidden het bewonersinitiatief voor Renkums Beekdal.
 • We hebben de samenwerking met omwonenden rond Teuge vorm gegeven en geadviseerd over een duurzame toekomst.

Meer lezen over onze recente activiteiten?

Je vindt het in ons jaarbericht 2022.

Eerdere jaarberichten vind je hier.