Petitie voor sterke Europese Natuurherstelwet

Petitie voor sterke Europese Natuurherstelwet

Nederland is één van de landen die het voorstel van de Europese Commissie voor een sterke, Europese Natuurherstelwet wil afzwakken. Roep de Nederlandse Europarlementariërs op om vóór de wet te stemmen. Het is zó hard nodig! #restorenature

16 mei 2023

Het Europees Parlement stemt naar verwachting vóór de zomer over de voorgenomen Natuurherstelwet van de Europese Commissie. De Nederlandse regering en de Tweede Kamer vinden dat de wet te ver gaat en willen deze op cruciale onderdelen afzwakken.

Wij – en met ons zeventien andere natuurorganisaties – vinden dat de wet er moet komen. Teken daarom de petitie vóór een sterke Europese Natuurherstelwet.

 

De voorgestelde Natuurwet

De Europese Commissie bracht in juni 2022 een voorstel uit voor een baanbrekende Natuurherstelwet. Die moet ervoor zorgen dat:

a) alle EU-lidstaten aangetaste ecosystemen herstellen en

b) eenmaal herstelde natuur in stand houden.

Gezonde ecosystemen als veengebieden, graslanden, zoetwatergebieden, zeeën en bossen slaan grote hoeveelheden broeikasgassen op, helpen verdere opwarming van de aarde tegengaan en dragen bij aan het beperken van de gevolgen ervan.

De Natuurherstelwet is daarom een belangrijke stap voor de oplossing van zowel de biodiversiteitscrisis als de klimaatcrisis.

Verslechteringsverbod

Onderdeel van het EU-voorstel is een ‘verslechteringsverbod’. Dat verbod stelt dat beschermde habitats en leefgebieden van beschermde soorten niet mogen verslechteren binnen én buiten Natura 2000-gebieden.

En terecht: vorig jaar kwam BirdLife International bijvoorbeeld met een rapport waaruit blijkt dat één op de acht vogelsoorten in de wereld bedreigd is. Daaronder zijn niet alleen zeldzame vogels, maar ook voorheen gewone soorten, die vooral buiten Natura 2000-gebieden voorkomen, zoals de kievit.

In maart 2023 verscheen een Living Planet rapport. Die concludeert dat de Nederlandse natuur vooral onder druk staat door stikstof, droogte en doordat natuurgebieden niet met elkaar verbonden zijn.

Dat laat zien dat de toestand van natuur buiten beschermde gebieden van doorslaggevend belang is. Natuurherstel draagt sterk bij aan de oplossing voor de crises waar we nu mee worstelen op het gebied van stikstof, klimaat, biodiversiteit en straks ook nog water. Uit onderzoek van provincies blijkt bovendien dat ook de natuur in Natura2000-gebieden te kampen heeft met deze crises. Deze zogenaamde natuurdoelanalyses bevestigen dan ook het belang van breed natuurherstel.

De Nederlandse weerstand geldt vooral het nieuwe verslechteringsverbod voor beschermde habitats buiten Natura 2000-gebieden. De Tweede Kamer heeft recentelijk een motie van de BoerBurgerBeweging aangenomen, met steun van de regeringspartijen VVD, CDA en ChristenUnie. De motie roept de regering op om te proberen dit verslechteringsverbod uit de nieuwe EU-Natuurherstelwet te krijgen, zodat Nederland volgens hen ‘niet op slot’ zou gaan.

Maar natuurherstel is nodig en onderdeel van de weg uit de crises die zich nu voordoen. Uit een onderzoek van de Europese Commissie blijkt bovendien dat elke euro die wordt geïnvesteerd in natuurherstel zich dubbel en dwars uitbetaald in economische waarde, dankzij de ecosysteemdiensten die voedselzekerheid, ecosysteem- en klimaatbestendigheid en -mitigatie en menselijke gezondheid ondersteunen.

Bindende doelen zijn nodig

De aangenomen motie strookt niet met de prachtige beleidsvoornemens van de Nederlandse regering om de biodiversiteit te herstellen. Minister Van der Wal heeft op een oproep van gezamenlijke natuurorganisaties om de wet te omarmen geantwoord dat de wet in de huidige vorm te ver gaat. Maar de geschiedenis leert ons dat vrijwillige doelstellingen om de natuur in de Europa te beschermen niet genoeg zijn. Willen we natuur herstellen dan zijn juridisch bindende doelen nodig.

Kom ook in actie!

De gezamenlijke natuurorganisaties vinden dat in Europa een wet nodig is die alle lidstaten verplicht om natuur te herstellen, voor huidige en toekomstige generaties. Het Europees Parlement stemt naar verwachting voor de zomer over het ambitieuze voorstel van de Europese Commissie om biodiversiteit in Europa te herstellen. En jij kunt hierbij helpen. Kom in actie vóór een sterke natuurherstelwet! En roep ook anderen op te tekenen, onder de noemer #restorenature.

Geef jouw steun