Subsidie per 2025 met 56% gekort

Onze subsidie met 56 procent gekort door provincie

Na meer dan een jaar hebben Gedeputeerde Staten (GS) een besluit genomen over de aangekondigde bezuiniging voor natuurorganisaties.

23 januari 2024

GS stellen de nieuwe hoogte vast van de boekjaarsubsidies voor Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG), IVN Gelderland en Natuur en Milieu Gelderland voor de jaren 2025-2028. Het voorstel van GS houdt in dat zij vanaf 2025 op elk van deze drie organisaties 56 procent bezuinigen ten opzichte van 2024.

De omvang van deze bezuiniging is groot en wij worden er hard door geraakt. Wij moeten even bijkomen van deze berichtgeving; daarna gaan we ons beraden wat de nieuwe situatie van ons vergt.

Besluit van de provincie

De provincie zelf verwoordt het zo:

“Deze organisaties zijn belangrijke partners voor de provincie voor het behalen van natuurdoelen en noemen we ook wel het ‘organiserend vermogen’ van het programma natuur. Aanleiding is dat in het kader van de herijking van de provinciale begroting is bezuinigd op de boekjaarsubsidies van organisaties, van circa 1,5 miljoen euro in 2024 naar jaarlijks 700.000 euro vanaf 2025. Bij deze herijking was niet aangegeven hoe het nieuwe, lagere totaalbedrag voor het organiserend vermogen van het programma natuur over de organisaties moet worden verdeeld. GS hebben hiervoor nu een verdeelvoorstel vastgesteld, dat in de Perspectiefnota 2025 ook zal worden voorgelegd aan PS. De verdeling is gebaseerd op de huidige onderlinge verdeling van middelen tussen de drie organisaties in 2024. GS hebben ook besloten prestatiegerichter te willen werken en minimaal 50% van boekjaarsubsidie te koppelen aan het uitvoeren van nader te bepalen projecten, die bijdragen aan de provinciale beleidsdoelen voor natuur. In 2024 maken de provincie en de organisaties daar afspraken over.

Op 5 juli 2023 is door Provinciale Staten het amendement aangenomen waarin PS hebben besloten om € 230.000 extra vrij te maken vanuit de structurele middelen voor IVN Gelderland en SLG. Over de verdeling daarvan wordt een besluit in februari verwacht.”