Reactie bestuursakkoord ‘Gewoon doen’

Eerste reactie Gelders bestuursakkoord 'Gewoon doen'

De nieuwe coalitie voor Gelderland heeft zijn plannen gepresenteerd. Hierbij een eerste reactie. 

14 juni 2023

Wij zijn blij te horen dat dit bestuur de langetermijn-effecten in het vizier wil houden en moeilijke keuzes niet uit de weg zal gaan. Goed functionerende complete ecosystemen zijn leidend in de aanpak.

Wij  kunnen in het akkoord echter niet vinden dat dit ertoe zal leiden dat het ruimte vraagt om water vast te houden, dat er maatregelen buiten natuurgebieden nodig zijn om de natuur te herstellen en dat de landbouw op veel plekken meer natuurinclusief zal moeten worden. Wij dragen graag bij aan de gebiedsplannen om tot robuuste oplossingen te komen.

Wettelijke verplichtingen

We complimenteren de partijen met de voortvarendheid waarmee dit akkoord is bereikt. Daarin zien we daadkracht. We hopen dat dezelfde daadkracht wordt toegepast om de natuur te herstellen en de waterkwaliteit te verbeteren.

Duidelijk wordt dat dit bestuur niet meer wil doen dan wettelijke verplichtingen. Het realiseren van wettelijke opgaven is soms inderdaad al een forse klus. Niettemin heeft het stikstofdossier ons geleerd dat besturen langs het wettelijk minimum geen langjarige oplossing biedt. We roepen de provincie dan ook op om te kiezen voor robuust ecosysteemherstel. Dat is in het belang van de hele Gelderse samenleving.

Landbouw en natuur

Wij zijn blij met de inzet voor verruimen van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer en langjarige zekerheid via een landschapsfonds. Wij missen echter inzet voor natuurinclusieve landbouw. Binnen het Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland werken 26 partners al 4 jaar aan duurzaam perspectief voor de landbouw in balans natuur, klimaat, bodem en water. We hebben met dit Platform laten zien dat samenwerking partijen verder brengt, dat het inspireert om van elkaar te leren en waardering te krijgen voor je inzet. Deze 26 partners zijn gemotiveerd om op de ingeslagen weg voort te gaan.

Klimaatdoelen

De klimaatdoelen zijn ongewijzigd, maar duidelijk wordt dat deze coalitie anders kijkt naar locaties voor wind en zon. Een betrouwbare energievoorziening is van belang, zo staat in het akkoord. Dat betekent dat ook wind-initiatieven met succes verder gebracht moeten worden. Het voornemen voor de realisatie van een kerncentrale in Gelderland binnen 8 jaar zal een fors maatschappelijk debat oproepen denken wij.

Wij hopen dat het nieuwe bestuur daadkrachtig en betrouwbaar zal zijn voor alle Gelderlanders èn voor de Gelderse natuur.