Plannen vliegbasis Deelen

Plannen intensiever gebruik vliegbasis Deelen

Het ministerie van Defensie gaat een onderzoek starten, dat grote gevolgen kan hebben voor Gelderland.

20 december 2023

De minister van Defensie wil in 2024 het “Programma Ruimte voor Defensie” vaststellen, met daarin nieuwe ontwikkelingen van kazernes en oefengebieden. Daarnaast gaat het om milieuruimte om te kunnen varen, vliegen en rijden. Ter voorbereiding daarop start er nu een onderzoek om de gevolgen daarvan in beeld te brengen.

Het proces is gestart met publicatie van de notitie “Reikwijdte en detailniveau” op 14 december.

Helikopters en transportvliegtuigen

Eén van de onderwerpen in de notitie is intensiever gebruik van vliegbasis Deelen voor meer helikoptervluchten en als oefenlandingsbaan voor grote transportvliegtuigen. Ook is een uitbreiding voorzien van Artillerie Schietkamp, wordt gezocht naar een locatie voor grootschalige munitieopslag en meer mogelijkheden om met scherpe munitie te schieten. Het gaat in totaal om 18 onderwerpen.

Gevolgen voor natuur en landschap

Wij maken ons zorgen over de gevolgen van uitbreiding van militaire activiteiten rondom Deelen voor natuur, landschap en leefomgevingskwaliteit. De natuur in Gelderland is kwetsbaar en is er op een aantal plekken slecht aan toe. De provincie werkt met natuurterreinbeheerders aan herstelplannen. Onder andere het programma Vitaal Landelijk Gebied Gelderland richt zich op betere voorwaarden voor natuurherstel, zoals minder stikstofuitstoot en herstel van watersystemen. Door nieuwe defensieactiviteiten kan dit herstel onder druk komen te staan.

Inspraak

De minister laat nu een plan-MER opstellen om de gevolgen van deze keuzes in beeld te brengen. Naar verwachting is de plan-MER en het eigenlijke programma gereed in het derde kwartaal van 2024. Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen op alle drie de documenten: de notitie, de plan-MER en het programma. Er zullen ook informatie- en participatiebijeenkomsten worden georganiseerd.

Via deze pagina kunt u hierover meer informatie krijgen: https://www.defensie.nl/onderwerpen/ruimte-voor-defensie .

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau en het participatieplan kunnen hier worden gedownload: https://www.defensie.nl/onderwerpen/ruimte-voor-defensie/downloads/publicaties/2023/12/15/notitie-reikwijdte-en-detailniveau-programma-ruimte-voor-defensie

Onze zienswijze

Wij zullen in januari een zienswijze indienen op de notitie Reikwijdte en Detailniveau. Dit document bevat nog geen keuzes, maar wel een beschrijving van o.a. de voornemens, de doelen van het plan-MER en hoe de milieueffecten in beeld gebracht moeten worden.

Als u aandachtspunten heeft voor deze zienswijze, stuur dan een e-mail naar Maarten (m.witberg@natuurenmilieugelderland.nl).

Profiel Maarten Witberg

Maarten Witberg

Ruimte en gebiedsontwikkeling