Plan voor landschapsherstel

Plan landschapsherstel brengt boeren en natuurorganisaties samen

Het is een soort landbouwakkoord light: het Deltaplan biodiversiteitsherstel, opgesteld door landbouw- en natuurorganisaties en overheden Is het een samenwerking die bestuurlijk Nederland uit het (stikstof)slot kan halen? Het Financieel Dagblad schreef er een artikel over.

14 juli 2023

Je vindt hieronder een samenvatting van het artikel. Het volledige artikel vind je hier: Plan voor landschapsherstel brengt boeren en natuurorganisaties samen (fd.nl) (toegankelijk na registratie). 

Het Deltaplan biodiversiteitsherstel is uitgewerkt door de Natuur en Milieufederaties, LandschappenNL, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, provincies, waterschappen én de boerenorganisaties LTO en BoerenNatuur.

Groenblauwe dooradering

De ambitie is om 10% van al het landelijk gebied in Nederland ‘groenblauw’ te dooraderen met heggen, houtwallen, kruidenrijke bermen en gezond, schoon water (poelen, beken). Bij elkaar levert dat 220.000 hectare op aan ecologische bufferstroken en herstel van het Nederlandse cultuurlandschap. Daarmee zou Nederland grotendeels voldoen aan de Europese verplichtingen wat betreft biodiversiteit en schoon water.

Groenblauwe dooradering is een beproefd recept voor herstel van biodiversiteit. Wat het oplevert is te zien in de Ooijpolder bij Nijmegen. Met behulp van boeren is sinds enkele jaren dertig kilometer landschapselementen zoals knipheggen, struweelhagen, knotbomen, bloemrijke slootranden, graskruidenstroken en periodiek natte oevers aaneengeregen. Ze lopen dwars door het gebied dat, na de ruilverkaveling uit de jaren zeventig, is rechtgetrokken en als gevolg daarvan nauwelijks nog een landschappelijke structuur had.

Er zijn afspraken voor  dertig jaar gemaakt met grondeigenaren – inclusief agrariërs – over beheer en vergoedingen voor de landschapselementen. De Ooijpolder is tegenwoordig mooier, en flora en fauna zijn sterk toegenomen.

Draagvlak in de samenleving

Nederland lijkt wakker geschud en doordrongen van het feit dat het hoog tijd is om opgelopen natuurschade aan te pakken. Maar bestuurlijk en politiek zit de zaak muurvast, zeker nu het kabinet is gesneuveld. Het transitiefonds van zo’n €24 miljard van minister Van der Wal is nog geen gelopen race, de plannen voor gebiedsgerichte aanpak van de provincies zijn nog niet goedgekeurd en de onderhandelingen over het langverwachte landbouwakkoord zijn jammerlijk mislukt.

‘Het Nederlandse landschap ligt aan de beademing. De werkelijkheid is dramatisch.’ Het bijzondere aan ons plan is dat het gesteund wordt door bijna alle spelers die aan het landbouwoverleg deelnamen. ‘Iedereen ziet het culturele belang in van herstel van het landschap en herstel van biodiversiteit. Zie het als ruilverkaveling 2.0. Tot op de dag van vandaag zetten alle betrokkenen hun schouders eronder om het plan te realiseren. Met dit plan willen we een mooi landschap maken, en we willen een reële vergoeding voor boeren beschikbaar stellen.  Het gaat niet om iets abstracts als pfas of stikstof. Het is aaibaar en leidt niet tot moedeloosheid, omdat je direct resultaat ziet.’

Lees het volledige artikel in het Financieel Dagblad hier.