Petitie: ‘Zet het Nederlandse landschap weer op de kaart!’

30 januari 2024

Petitie: ‘Zet het Nederlandse landschap weer op de kaart!’

Petitie Tweede Kamer: ‘Zet het Nederlandse landschap weer op de kaart!’
Tweede Kamerleden met de zojuist overhandigde petitie. Foto: LandschappenNL

Samen met 11 organisaties hebben we in de Tweede Kamer een petitie aangeboden met de oproep: ‘Zet het Nederlandse landschap weer op de kaart!’. Bartelink, directeur-bestuurder van LandschappenNL, overhandigde de petitie aan Tweede Kamerleden. Zij plaatsten hun paraaf op die plekken op de kaart waar ze zich het meest thuis voelen.

Bekijk de petitie

Vitaal platteland

Hank Bartelink: “Landschapsbeleid voor een gezonde toekomst van Nederland hoort thuis in de ambitie van dit nieuwe kabinet”. Dit landschapsbeleid kan concretiseren hoe we gaan werken aan een vitaal platteland, met ruimte voor duurzame landbouw, landschap en natuur. Zo’n landschap is goed voor biodiversiteit, waterbeheer en -kwaliteit, en klimaatadaptatie.

Verbinding met landschap en streek

Nederland kende een rijk cultuurlandschap. Het ontstond door de inzet van landschapselementen voor beschutting, geriefhout, erfafpaling en afrastering voor vee. Elke streek kreeg zo z’n eigen karakteristieke uiterlijk, waar mensen uit die streek zich mee verbonden voelen.

Tegenwoordig is landschap helaas vaak de toevallige uitkomst van allerlei ruimtelijke ingrepen, zoals wonen, infrastructuur, energie en landbouw. Meer regie op het behoud en herstel van streekeigen landschap in ruimtelijke ontwikkelingen is belangrijk. Een concrete eerste stap is de realisatie van tien procent groenblauwe dooradering, zoals uitgewerkt in het Aanvalsplan Landschap.

Recreatie en sport

De petitie-indieners vragen in de petitie ook om de toegankelijkheid van het landschap te versterken voor recreatief gebruik zoals wandelen, fietsen en andere manieren van sport en ontspanning. Hiervoor zijn investeringen nodig in beheer, onderhoud en uitbreiding van de groene buitenruimte.

Begrotingsbehandeling

De petitie is aangeboden in aanloop naar de begrotingsbehandeling van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De aanwezige Kamerleden gaven aan dat ze het belang van het landschap zeker inzien. Zij blijven bij de huidige en de toekomstige minister de waarden van het landschap onder de aandacht brengen, zo beloofden zij.

Petitie ‘Zet het Nederlandse landschap weer op de kaart!’

Wij pleiten ervoor om aandacht voor het landschap op te nemen in beleid. In vijf punten vatten we samen hoe er gezorgd kan worden voor meer ruimtelijke borging van landschapsbeleid om landschappelijke kwaliteit en erfgoed te kunnen versterken. Mede-indieners zijn ANWB, Deltaplan Biodiversiteitsherstel, NOC-NSF, Federatie Instandhouding Monumenten, de Hollandsche Molen, het Fietsplatform, Natuur & Milieu, SoortenNL, Vogelbescherming, Wandelnet en LandschappenNL.

Lees de petitie