Geen landbouwakkoord, maar natuurherstel kan niet langer wachten

Geen landbouwakkoord - maar natuurherstel kan niet langer wachten

Ondanks maandenlange intensieve gesprekken en ondanks de urgentie voor natuur, landbouw en water is het niet gelukt om tot een landbouwakkoord te komen.

21 juni 2023

Met het opstappen van LTO is het proces om te komen tot een breed gedragen landbouwakkoord mislukt. Dat is slecht nieuws voor de natuur, want de opgaven voor het landelijk gebied lopen mogelijk vertraging op. Dat terwijl onze natuur dringend moet worden hersteld en niet langer kan wachten. Voor boeren betekent het nog langer onzekerheid over een toekomstperspectief.

Deelname Natuur en Milieufederaties aan de sectortafels

De Natuur en Milieufederaties hebben sinds januari 2023 bijgedragen aan vier sectortafels binnen het landbouwakkoord. Zij hebben daarbij steeds ingezet op natuurherstel in combinatie met een perspectief voor de boer. Onze directeur Petra Souwerbren, die deelnam aan de tafel over melkvee- en kalverhouderij: “We zaten aan tafel omdat we ervan overtuigd zijn dat een omslag naar duurzame landbouw een randvoorwaarde is voor herstel van de biodiversiteit, een robuuste natuur, een mooi landschap en duurzaam perspectief voor de landbouw zelf. Omdat herstel voor natuur, bodem, water en klimaat uiterst urgent is.”

LandschappenNL nam deel aan de hoofdtafel. We verwijzen graag naar de reactie op hun website over het vastlopen van de gesprekken.

Het moet nu gebeuren

Het is nu nodig om krachtig in te zetten op de elementen van goed beleid voor boer en natuur. Zoals grondgebonden melkveehouderij, het realiseren van groen-blauwe dooradering, het verruimen van agrarisch natuur- en landschapsbeheer, regionale kringlopen, de beperking van het gebruik van krachtvoer en kunstmest, een afbouwpad voor bestrijdingsmiddelen, het belonen van boeren die op natuurinclusieve wijze produceren en een substantiële bijdrage vanuit grote ketens, zoals banken en supermarkten.

Krachtdadige inzet kabinet nodig

Om verdere stilstand te voorkomen roepen wij het kabinet op om krachtdadig in te zetten op bovengenoemde punten en op een goede borging van beleid en bijbehorende instrumenten. De Natuur en Milieufederaties blijven landelijk in gesprek, en uiteraard zetten we ons ook in Gelderland volop in voor goede duurzame oplossingen. Daarbij blijven wij onverminderd meedenken over de plannen voor het landelijk gebied (VLGG) en in de gebiedsprocessen.

 

Contact