Onze reactie op nieuwe A15-uitspraak Raad van State

Raad van State doet opnieuw een tussenuitspraak over verlenging A15

De Raad van State heeft een derde tussenuitspraak over het Traceebesluit ViA15 gedaan. Dit betreft de verlenging van de A15 bij Ressen (Bemmel) naar de A12 bij Oudbroeken (Zevenaar). Het betoog van Natuur en Milieu Gelderland met bedenkingen bij de toepassing van extern salderen slaagt, aldus de Raad van State.

6 maart 2024

In de uitspraak is geoordeeld dat de minister de externe saldering die is toegepast voor stikstof nader moet onderbouwen. De afdeling Bestuursrechtspraak geeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat een half jaar uitstel om te motiveren dat de stikstofneerslag op als Natura 2000 beschermde natuurgebieden naar beneden gaat. Ook het herstel van beschermde leefgebieden moet voldoende gerealiseerd worden.

Natuurbescherming is noodzakelijk

De uitspraak heeft betrekking op de wettelijke bescherming voor Natura2000 gebieden. Het is verplicht om maatregelen te nemen die voor herstel van de natuur van belang zijn. In dit verband gaat het specifiek om het verminderen van de stikstofneerslag op de natuur. Met ‘extern salderen’ door het opkopen van een aantal agrarische bedrijven wilde het Rijk de stikstofuitstoot van het verkeer op de ViA15 compenseren. Maar dat is waarschijnlijk niet voldoende. Als voor de instandhouding van beschermde natuur een blijvende daling van de stikstofneerslag nodig is, dan moet de minister aannemelijk maken dat hiervoor andere maatregelen worden uitgevoerd.

Juist deze week publiceerde het Planbureau voor de Leefomgeving een rapport waaruit blijkt dat de voorgenomen maatregelen voor stikstofreductie en voor natuurherstel in gebiedsplannen nog onvoldoende zijn om de wettelijke doelen te halen.

Wij maken ons grote zorgen over het uitblijven van effectief stikstofbeleid en versnelling voor natuurherstel.

Welke gevolgen heeft de ViA15 voor natuur en landschap?

Het Traceebesluit gaat over de verlenging van de A15 naar de A12 bij Zevenaar. Het wegtracee loopt door het Natura2000-gebied Rijntakken en door het unieke rivierenlandschap van Gelderland. Terwijl vanwege die waarden voor de Betuwe-spoorlijn een tunnel is gebouwd, is voor de ViA15 afgezien van een tunnel. Onbegrijpelijk, vinden wij.

In de uitspraak van vandaag is ook ingegaan op de vraag of de beoordeling van effecten voor beschermde soorten, zoals de watersnip, goed is uitgevoerd. En of er sprake zal zijn van verstoring van het bodemleven als gevolg van de vermestende werking van de stikstofuitstoot van het verkeer. Daarover heeft de Raad van State de ingebrachte bezwaren ongegrond verklaard. Dat betekent dat de rechter de motivatie van de minister op deze punten als voldoende beoordeelt.

De ViA15 kan nog niet worden aangelegd

De uitspraak betekent dat de minister met een nadere en juridisch houdbare onderbouwing moet komen. De uitvoering van werkzaamheden kan daarom nog niet starten, en moet worden opgeschort totdat de procedure onherroepelijk is afgerond.

Natuur en Milieu Gelderland had meerdere bezwaren tegen een snelweg door het Rijnstrangengebied. Als de weg met een tunnel zou worden aangelegd, zouden veel bezwaren zijn weggegnomen of verzacht. Helaas is een nieuw besluit met een tunnel-variant niet meer te verwachten.

De uitspraak:

Je vindt de uitspraak hier.

Een stuk geschiedenis en toelichting over onze betrokkenheid bij en bezwaren tegen de Via15 vind je hier: Veelgestelde vragen over de ViA15

Tags:
Profiel Maarten Witberg

Maarten Witberg

Ruimte en gebiedsontwikkeling