Onze inzet voor het landbouwakkoord

Onze bijdrage aan het landbouwakkoord

Directeur Petra Souwerbren nam namens de Natuur en Milieufederaties deel aan de gesprekken over melkvee- en kalverhouderij.

25 mei 2023

De Natuur en Milieufederaties hebben deelgenomen aan vier sectortafels van het landbouwakkoord. Petra Souwerbren nam plaats aan de deeltafel over melkvee- en kalverhouderij. Collega-federaties waren betrokken bij varkenshouderij, glastuinbouw en multifunctionele landbouw.

Onze inzet daarbij was een omslag naar duurzame landbouw, omdat dat een randvoorwaarde is voor herstel van de biodiversiteit, robuuste natuur, een mooi landschap en duurzaam perspectief voor de landbouw zelf.

Aan de sectortafels hebben wij onder andere inbreng geleverd voor:

  • grondgebonden melkveehouderij;
  • het realiseren van groen-blauwe dooradering;
  • het verruimen van agrarisch natuur- en landschapsbeheer;
  • regionale kringlopen;
  • beperking van het gebruik van krachtvoer en kunstmest;
  • een afbouwpad voor chemische gewasbescherming;
  • het belonen van boeren die op natuurinclusieve wijze produceren.

Inmiddels zijn de sectortafels beëindigd en probeert de hoofdtafel tot overeenstemming te komen. Dit proces verloopt uiterst moeizaam. Wij roepen wij het kabinet op om krachtdadig in te zetten op doelmatig beleid en bijbehorende instrumenten. Het realiseren van natuurherstel en het bereiken van de doelen voor bodem, water, lucht en klimaat is immers urgent en daar willen we ons vol voor inzetten.