Inspraak bij Provinciale Staten over waterwinning

16 juni 2022

Inspraak bij Provinciale Staten in verband met waterwinning

Directeur Petra Souwerbren heeft ingesproken tijdens de beeldvormende vergadering van de Provinciale Staten van 15 juni. Het onderwerp was de voorgestelde wijziging van de Omgevingsverordening met het oog op de drinkwatervoorziening: de Aanvullende Strategische Voorraden (ASV).

Ze sprak haar waardering uit voor de zorgvuldige voorbereiding op de ASV, waarbij belangrijke aspecten aandacht hebben gekregen en stakeholders actief zijn betrokken. Inhoudelijk plaatste ze een aantal kritische noten. Daarbij wees ze op de paradox dat er toegewerkt wordt naar extra vergunningruimte voor grondwaterwinning, terwijl droogte een grote actuele maatschappelijke opgave is en de doelen van de Kaderrichtlijn Water niet gehaald dreigen te worden.

Drinkwater is een belangrijke maatschappelijke voorziening die we moeten borgen. Grondwater echter is schaars. Winning van grondwater leidt tot droogteschade, onder andere in de natuur. Daarom is het noodzakelijk om kritisch te kijken naar de omvang van winning en waarvoor we dit water gebruiken. Daarbij maken we ons ook zorgen over de verschuiving van vergunningen naar meldingen.

Onze volledige bijdrage over de ASV lees je hier.

Tags: