Gelderland richting doelsturing in landbouw

Project Monitor Duurzame landbouw afgerond met symposium

Ons project Monitor Duurzame landbouw Gelderland is afgerond met een boeiend symposium en de overhandiging van een rapport aan gedeputeerde Harold Zoet. Wat is die Monitor en wat gaat de provincie ermee doen?

Symposium 'Gelderland aan tafel voor doelsturing'

Symposium 'Gelderland aan tafel voor doelsturing'

Onze directeur Frans Davelaar overhandigde het adviesrapport over de Monitor Duurzame landbouw Gelderland, samen met Dick Loman van de Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek en Hermen Vreugdenhil van Collectief Rivierenland.

Perspectief voor de landbouw

Frans Davelaar benadrukte de noodzaak van meer perspectief binnen de landbouwsector en benoemde drie speerpunten:

  1. Doelsturing: Gericht op meetbare resultaten.
  2. Maatwerk: Ondernemers hebben mede regie over doelen en resultaten.
  3. Samenwerking: Publieke en private partijen werken samen.

Harold Zoet liet doorschemeren dat het rapport kan bijdragen aan uitbreiding van doelsturing in de landbouw in Gelderland.

Wat is de Monitor duurzame landbouw Gelderland?

Wat is de Monitor duurzame landbouw Gelderland?

Het is een integrale systematiek gericht op prestaties voor klimaat, kringlooplandbouw, stikstof, natuur, landschap, water en bodem. Deze systematiek maakt prestaties van individuele agrarische bedrijven meetbaar. Duurzaamheidsprestaties van agrarische bedrijven kunnen gewaardeerd en beloond worden.

De monitor stuurt op doelen in plaats van op maatregelen.

De monitor legt ook verbinding tussen gebiedsopgaven en prestaties op bedrijfsniveau. Alle betrokken partijen in een gebied kunnen samen doelen vaststellen en hiermee aan de slag. Deze bottom-up aanpak is al succesvol toegepast in het Markemodel in de Achterhoek, waar boeren goede resultaten halen op het gebied van water, bodem, landschap en natuur.

Het rapport en de samenvatting:

Je kunt hier het volledige rapport en de samenvatting downloaden:

Eindrapport Monitor Duurzame landbouw Gelderland
Samenvatting Monitor Duurzame landbouw Gelderland

En nu: uitvoering

De opstellers van de Monitor riepen de provincie op om de daad bij het woord te voegen. Het concrete voorstel is een pilot voor doelsturing te starten met 150 boeren gedurende 3 jaar, en daarvoor een beloning van € 6000,- per jaar per deelnemend bedrijf beschikbaar te stellen.

Harold Zoet nam de oproep in ontvangst en merkte op dat de provincie Gelderland de komende tijd duurzame landbouw in Gelderland zeker door wil ontwikkelen.

Symposium en voorbeelden uit de praktijk

Symposium en voorbeelden uit de praktijk

Het Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland organiseerde het symposium, samen met VALA, VK-Oost en de provincie Gelderland. Het stond in het teken van de geleerde lessen uit projecten van het Platform. Ook externe initiatieven zoals de KPI-systematiek kwamen langs.

Frank Verhoeven van Boerenverstand gaf een inspirerende presentatie over “Landelijk sturen op doelen met behulp van KPI-systematiek.

Boeren uit de boerenraad gingen op het podium in gesprek met vertegenwoordigers uit de Markeraad (Provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel, FrieslandCampina en Rabobank) onder leiding van Johan de Kleuver. De boeren hebben de afgelopen drie jaar succesvol geëxperimenteerd met het Markemodel in een GLB-pilot met gezamenlijk sturen op doelen en daaraan gekoppeld belonen. Aan deze pilot nemen 35 boeren uit Winterswijk en Hengelo (Gld.) deel.