De Gelderse aanpak van stikstof

30 juni 2022

De Gelderse aanpak van stikstof

Met alle recente onrust rondom het thema ‘stikstof’ zou je bijna vergeten dat het eigenlijk gaat over natuurherstel. Ons ecosysteem is ernstig ondermijnd door intensief grondgebruik, verdroging, versnippering en door uitstoot van schadelijke stoffen uit diverse sectoren. Afname van stikstofdepositie is daarom noodzakelijk voor herstel van de natuur. Die opgave is niet alleen van belang voor bijzondere beschermde soorten; een goede biodiversiteit is een pijler waar onze samenleving op drijft.

Gelderse aanpak

De Gelderse aanpak van stikstof staat op de agenda van Provinciale Staten. Gelderland wil de eigen aanpak voortzetten, in afwijking van de aanpak die de minister heeft ontwikkeld. Daarin is Gelderland niet uniek: vrijwel alle provincies kiezen een eigen weg. Het valt niet uit te sluiten dat de aanstaande verkiezingen voor Provinciale Staten in maart 2023 een rol spelen bij de besluitvorming: het kán ertoe leiden dat politieke partijen moeilijke keuzes liever uit de weg gaan.

We zijn positief over diverse acties die met GMS (Gelderse Maatregelen Stikstof) in gang zijn gezet, zoals de opkoopregeling voor kalverhouderij, een innovatieregeling en onderzoek naar natuurherstelmaatregelen in het landelijk gebied. Ook wil Gelderland ervoor zorgen dat andere sectoren dan de landbouw – industrie, scheepvaart en mobiliteit- een evenredige bijdrage leveren. Vanuit solidariteit en gedeelde verantwoordelijkheid is dat zeer terecht.

Goede voornemens of concrete doelen?

Dat neemt echter niet weg dat de bijdrage vanuit de landbouw aan stikstofdepositie op kwetsbare natuur verreweg het grootst is. Daarom zal de landbouw de grootste inspanning moeten leveren.

Gelderland gaat zich inspannen voor een reductie van 40% in de landbouw en 25% in andere sectoren. Maar de afrekenbaarheid van het behalen van doelen is niet geborgd. Dat is teleurstellend. Plannen waarbij niet met zekerheid de benodigde resultaten worden geboekt, lopen het levensgrote risico de route van de PAS te volgen – de aanpak die de rechter in 2019 naar de prullenbak verwees.

Integrale aanpak nodig

Wij missen in de plannen concrete, afrekenbare resultaten voor stikstof, waterkwaliteit, CO2, grondwaterbeheer en daardoor voor vitale natuur in Gelderland. Wij zullen daarom aandacht blijven vragen voor een integrale aanpak die aantoonbaar tot de benodigde resultaten leidt.

Tags: