Brief aan Remkes van de 110 partners voor biodiversiteit

16 augustus 2022

Brief aan Remkes van de 110 partners voor biodiversiteit

Ook vanuit het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is een brief verstuurd aan Johan Remkes. De ondertekenaars, emeritus hoogleraar ecologie Louise Vet en voorzitter van BoerenNatuur Alex Datema, lichten hun daarin hun positie op het stikstofdossier toe.

Zij doen dat namens de 110 partners in dit Deltaplan*, een brede achterban vanuit de landbouw, de natuur, de industrie, kennisinstellingen en overheden. Ook de Natuur en Milieufederaties zijn aangesloten en werken met deze brede coalitie aan herstel van de biodiversiteit.

De boodschap aan Johan Remkes en het kabinet bestaat uit vijf concrete oproepen.

1 NIET ALLEEN STIKSTOF

Ga voor een echt integrale benadering. In de hitte van het debat lijkt het alleen nog maar te gaan over stikstof, de kritische depositiewaarde en de druk op de landbouw. Terwijl we weten dat we staan voor een grote transitie in de gehele maatschappij als we kijken naar de andere uitdagingen die er liggen op het gebied van klimaat, biodiversiteit, waterkwaliteit en -kwantiteit en kwaliteit van bodem, lucht en landschap.

2 NIET ALLEEN DE LANDBOUW

Kom zo snel mogelijk ook voor de andere sectoren dan landbouw met concrete doelen en maatregelen. Omdat het kabinet er voor gekozen heeft om eerst doelen en maatregelen vast te stellen voor de landbouw, lijkt het nu net alsof andere sectoren zoals de industrie, transport en luchtvaart niet ook hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Dit zorgt voor onrust en onvoldoende draagvlak.

3 STEUN DE TRANSITIE NAAR DUURZAME LANDBOUW

Ondersteun de verschillende bedrijfsmodellen voor de landbouw van morgen in hun transitie naar duurzaamheid, zolang de markt niet in staat blijkt om dit in voldoende mate te doen. Het feit dat er door dit kabinet een fors budget is gereserveerd voor het stikstofbeleid maakt het ook mogelijk om die steun te verlenen.

4 NIET ALLEEN UITKOPEN, OOK LANDBOUW VAN DE TOEKOMST STEUNEN

Reserveer een veel groter deel van het beschikbare budget om boeren te ondersteunen die hun bedrijf willen aanpassen aan de wensen en eisen van de toekomst. Het gaat ook om het mogelijk maken van extensivering en een natuurinclusievere bedrijfsvoering. Met de hoge grondprijzen in Nederland is dit zonder overheidstimulering economisch niet rendabel voor het gemiddelde boerenbedrijf.

5 BIED VERGOEDING VOOR AGRARISCH NATUURBEHEER

Maak een langjarige vergoeding van ecosysteemdiensten / agrarisch natuurbeheer mogelijk.

je vind de volledige brief hier

*Meer over dit Deltaplan vind je op de website www.samenvoorbiodiversiteit.nl

Tags: