Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Wat is natuurinclusieve energietransitie?

Natuurinclusieve energietransitie: dat is, als we ons beperken tot zonnevelden en windparken, in het kort deze zodanig inpassen en aanleggen dat de natuur ervan meeprofiteert. Op deze pagina benoemen we een aantal principes.

Weloverwogen omgaan met ruimte

Zorgvuldig omgaan met natuur en landschap betekent in de eerste plaats: zuinig omgaan met ruimte, dus niet onnodig veel open ruimte opofferen aan zonnevelden. Dat betekent: sturen op een 1 : 1-verhouding in opgesteld vermogen tussen wind en zon én een constructieve toepassing van de zonneladder.

In de tweede plaats betekent het: een weloverwogen locatiekeuze en inpassing, met aandacht voor natuur. Dus bijvoorbeeld geen windpark op migratieroutes. Daarbij kan bij een windpark (of projectoverstijgend, voor méér windparken) op enige afstand extra natuur worden gerealiseerd voor vogel- en vleermuissoorten die kwetsbaar zijn voor windturbines, zodat hun populatie een impuls krijgt.

Door de manier van inrichting kan ook natuurwaarde worden toegevoegd. Zeker bij zonneparken op landbouwgrond kan met bijvoorbeeld kruidenrijke stroken of de toevoeging van heggen en poeltjes snel ecologische winst worden geboekt. Als deze natuurelementen percentueel voldoende oppervlakte beslaan, is het één van de vormen van multifunctioneel landgebruik die het nieuw kabinet als voorwaarde gaat stellen voor zonnevelden op land.

Het is belangrijk om die natuurelementen goed te onderhouden en beheer en behoud óók te borgen voor de periode na beëindiging van de energie-opwekking.

Andere thema’s

We zullen binnenkort op deze pagina’s ook ándere thema’s belichten waar energietransitie en natuur kunnen botsen én kunnen samengaan. Denk aan geothermie, aquathermie, waterkracht, isolatie van woningen.

Onderzoek

Voor zonne-energie wordt onderzoek uitgevoerd naar varianten in opstelling en de effecten op de bodem, waterkwaliteit en ecologie, en naar mogelijkheden om natuurwaarde toe te voegen. Bij zonnevelden op landbouwgrond zijn er eenvoudige kansen om de natuurwaarde te versterken en landschapselementen toe te voegen.

> publicaties

Praktijkervaring

Echt natuurinclusieve energieprojecten zijn nog maar op een hand te tellen. Wel zijn er al diverse zonnevelden en windparken met interessante toevoegingen voor de natuur. We plaatsen de komende tijd verschillende voorbeelden op onze website.

> voorbeeldprojecten

Meekoppelkansen

Er zijn in Gelderland talloze opgaven die worden uitgewerkt in maatregelen die zich ook prima lenen als ‘compensatie-investering’ voor de natuur vanuit de energietransitie. Koppelkansen (voor extra financiering, versnelling) zijn dus voor de hand liggend. Voorbeelden zijn het vergroten van overgangszones rond natuurgebieden, de inrichting van emissievrije zones rond landbouwgronden, een hoger en meer natuurlijk waterpeil, de aanleg van nieuwe bossen, herstel van heggen en andere landschapselementen.

> meekoppelkansen

Nieuwsberichten