Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Dossier Energietransitie

De energietransitie is urgent, maar gemeenten worstelen met de enorme en complexe uitdagingen die het met zich meebrengt. Soms staan natuur, leefomgeving en duurzame energie met elkaar op gespannen voet. Stuur actief op de volgende aspecten:

  • energiebesparing – wat niet gebruikt wordt, hoeft ook niet te worden opgewekt. Stimuleer verduurzaming van woningen, juist ook in sociale woningbouw;
  • participatie – betrek mensen bij het maken van de energieplannen, gebruik de zonneladder en kies locaties voor wind- en zonneparken zorgvuldig, wat vaak betekent: sámen met de buurgemeenten en -regio’s;
  • opbrengsten lokaal – stel beleid op waardoor de omgeving altijd meeprofiteert, via een burenregeling, een omgevingsfonds, minimaal vijftig procent lokaal (coöperatief) eigendom, inzet van lokale bedrijven;
  • natuurinclusief – ontzie kwetsbare gebieden en vraag projecten een plus voor natuur en landschap te realiseren.

Praktische tips en achtergrondinformatie

Regionale Energiestrategie (RES)

Samen met onze landelijke koepel, de Natuur en Milieufederaties, zetten we ons bij de totstandkoming van de RES’en in voor het belang van natuur en landschap en voor voldoende draagvlak, participatie en lokaal eigendom. Wij zijn partner in de Participatiecoalitie, want het succesvol uitvoeren van het Klimaatakkoord lukt alleen sámen met bewoners. We ondersteunen gemeenten en regio’s hierbij, via concrete opdrachten en ook met diverse door ons ontwikkelde handreikingen en trainingen.

Gedragscodes en akkoorden

De Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA) en Holland Solar (de koepelorganisaties van energiebedrijven en ontwikkelaars), de Natuur en Milieufederaties en enkele andere organisaties stelden gedragscodes op waar alle betrokken partijen zich aan dienen te houden.

De Natuur en Milieufederaties zijn landelijk betrokken in diverse overleggen. O.a. een viertal werkgroepen vallend onder het Nationaal Programma RES, die zich buigen over een aantal knelpunten: netimpact; SDE en maatschappelijke kosten; zon op daken; Energie in natuur en landschap. In een apart traject, waar ook het Rijk, de provincies, de NWEA, de Vogelbescherming en de Zoogdiervereniging bij zijn betrokken, werken we aan een akkoord om bij wind- en hoogspanningsprojecten op land de negatieve effecten op kwetsbare vogels en vleermuizen te verminderen.

Visie op biomassa

Sommige gemeenten en regio’s zien hout (biomassa) als duurzame energiebron en geven biomassa een plaats in hun warmtevisie of RES. In onze visie moet hout zeer beperkt worden ingezet voor energieopwekking.