Aanbieding Manifest Levende rivieren

Aanbieding manifest Levende rivieren aan Provinciale Staten

De coalitie ‘Levende rivieren’ heeft een manifest over multifunctioneel ruimtegebruik in het rivierengebied aangeboden aan Provinciale Staten van Gelderland.

20 december 2023

Bas Roels van het WWF heeft het manifest met de titel ‘Ruimte voor levende rivieren’ toegelicht tijdens de Open agenda van Provinciale Staten. De twaalf organisaties van de coalitie roepen op om maatregelen voor hoogwaterveiligheid te combineren met kansen voor recreatie, natuur en natuurinclusieve landbouw. De provincie Gelderland werkt met het Rijk samen in het Programma Integraal Riviermanagement en heeft dus zeggenschap over hoe dit programma wordt uitgevoerd.

Vier functies combineren

Onze directeur Petra Souwerbren pleitte bij Provinciale Staten voor dit multifunctioneel ruimtegebruik, juist omdat Gelderland al vaak heeft geconstateerd dat ruimte schaars is en combinatie van functies daarom belangrijk is. Rivieren bieden dus een enorme kans door zelfs vier functies te combineren in hetzelfde gebied: veiligheid, recreatie, natuur en landbouw.

In gesprek met Statenleden kwam de doelstelling van Ruimte voor de rivierprojecten aan de orde: door ruimtelijke kwaliteit een expliciet doel te maken van de aanpak voor waterveiligheid profiteert de samenleving aanzienlijk meer.

Toekomstbestendig

Peter Leonhart van de ANWB benoemt het tekort aan recreatieruimte dat de komende jaren nog sterk zal toenemen. Door het rivierengebied meer te ontsluiten voor recreatie kan het voor een belangrijk deel voorzien in die behoefte aan recreatieruimte. De Ooijpolder bij Nijmegen is een goed voorbeeld van een gebied waar functies zijn gecombineerd.

Niels Noordstar van Natuurmonumenten roept de Statenleden op om naar de toekomst te kijken: inrichting van het rivierengebied doen we voor lange tijd, dus laten we het in een keer goed doen.

Bas Roels van WWF legt de relatie met wettelijke doelen voor de Kaderrichtlijn Water en Natura 2000. Met de aanpak van Levende rivieren kunnen we deze doelen behalen; wat met de huidige aanpak nog lang niet het geval is.

Het manifest ‘Ruimte voor levende rivieren’

In het manifest roepen de organisaties op om de ruimte in de uiterwaarden te gebruiken voor combinaties van hoogwaterveiligheid, natuurontwikkeling, recreatie en natuurinclusieve landbouw. Daarmee wordt het rivierengebied toekomstbestendig en levert het bijdragen aan waterbeheer, natuurherstel en een gezonde leefomgeving.

Voor de waterveiligheid worden vele maatregelen aan dijken en waterkeringen voorbereid. De partijen roepen in het manifest op om het in één keer goed te doen, en te zorgen voor optimale combinatie van functies. Dat kan door opgaven voor natuur, recreatie en natuurinclusieve landbouw onderdeel te maken van het Programma Integraal Riviermanagement en het beleid voor de grote rivieren. Je kunt het manifest hier downloaden.