Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Dossier Biodiversiteit

Biodiversiteit – verscheidenheid aan planten en dieren – is van groot belang voor de natuur en voor onze samenleving. Bijvoorbeeld om gewassen te bestuiven, voor een goed waterdoorlatende bodem of om medicijnen te maken.

Met lokale maatregelen kan de gemeente snel zichtbaar resultaat bereiken én bijdragen aan een fijne leefomgeving. Bijvoorbeeld door ecologisch berm- en waterbeheer, de aanleg en het beheer van landschapselementen zoals  hagen, houtwallen en poelen of maatregelen voor een donkere nacht. En door voor te schrijven dat omgevingsplannen moeten bijdragen aan biodiversiteit en de plannen hierop toetsen.

Praktische tips en achtergrondinformatie

Biodiversiteitsherstel

  • De Natuur en Milieufederaties zijn partner van Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Wij roepen gemeenten op om de doelen van het Deltaplan Biodiversiteit in de plannen op te nemen, zowel in het landelijk als in het stedelijk gebied.
  • De Omgevingswet biedt kansen om biodiversiteit in het omgevingsbeleid te verankeren. Hoe kun je dat als gemeente doen? Informatieblad Programma Biodiversiteit .

Beheer van landschapselementen

  • Bermen en andere groenstroken zijn belangrijk als leefgebied en verbindingszone voor insecten, vogels en kleine zoogdieren. We geven handvatten hoe je als gemeente bermen, groenstroken, oevers en houtwallen kunt beschermen. Lees meer >>
  • Samen met Landschappen NL en namens diverse andere partners stelden wij het Aanvalsplan Landschapselementen op. Dit plan biedt concrete handvatten voor het versterken van landschapselementen, wat bijdraagt aan de grote maatschappelijke opgaven voor biodiversiteit, klimaat, omgevingsbeleid en de bossenstrategie.

Ecologisch waterbeheer

Donkere nacht

  • Natuur heeft belang bij donkerte. Om aandacht te vragen voor het belang van donkere nachten organiseren wij jaarlijks de Nacht van de Nacht. Gemeenten kunnen daaraan meedoen.
  • Wijs uw inwoners op het Meldpunt Lichthinder. Zo ontdekt u snel waar het overbodig licht is en werkt u samen met uw inwoners aan een donkere nacht.

Stikstof, hoe dan wel?

 Meer biodiversiteit in de landbouw

  • Wij zijn mede-initiatiefnemer en penvoerder van het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland, een samenwerkingsverband van 21 organisaties. Het platform geeft advies, organiseert praktijkonderzoek, zorgt voor kennisdeling, innovatie, ontwikkelt nieuwe instrumenten, neemt drempels weg en brengt boeren en burgers bij elkaar. Wij werken daarin samen met de provincie, landbouworganisaties, natuur- en milieuorganisaties, gemeenten en lokale stichtingen.
  • In het Actieplan Natuurinclusieve Landbouw Gelderland beschrijven we onze ambities: in zeven jaar alle Gelderse landbouwgronden minimaal op basisniveau natuurinclusief.

Bomen

Inspirerende voorbeelden

Arnhem: Ruimte voor biodiversiteit

Ede: een puntensysteem voor natuurinclusief bouwen

Rheden: Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2021-2025

Apeldoorn: Uitvoeringsprogramma Groen en biodiversiteit