Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Dossier waterbeheer

Door de klimaatverandering en de groeiende waterbehoefte wordt goed waterbeheer steeds belangrijker. Ook als het overvloedig regent moeten we water zoveel mogelijk vasthouden en ook in droge periodes moet het grondwaterpeil hoog genoeg blijven. Zo voorkomen we verdroogde natuur, stervende bomen, wegkwijnende gewassen, verzakkende woningen en drinkwatertekorten. De gemeente kan:

  • in de ruimtelijke ordening het watersysteem leidend laten zijn, met wateropvang waar mogelijk op speelse en natuurlijke wijze ingepast in de openbare ruimte, en met een transitie naar landgebruik en gewaskeuze passend bij de bodem en het waterpeil;
  • opvang van regenwater stimuleren, o.a. met een programma voor het afkoppelen van dakgoten, de installatie van regenwatersystemen bij nieuwbouw en het vergroenen van tuinen, daken en openbare ruimte. Dit zorgt óók voor een beter functioneren van de waterzuivering en voorkomt overlopen van het riool, waardoor oppervlaktewater wordt vervuild en straten onderlopen;
  • adviezen en tips geven aan burgers en bedrijven over zuinig gebruik van drinkwater;
  • samenwerken met woningcorporaties om huurwoningen te voorzien van waterbesparende voorzieningen.

Wat kan de gemeente nog meer doen?

De gemeente heeft slechts enkele taken in het waterbeheer, met name in de vorm van de hemelwater- en grondwaterzorgplicht. De zorg voor de riolering behoort ook tot het takenpakket van de gemeente, maar deze opdracht is geregeld in de Wet milieubeheer. Voor sommige van de wensen die we hierboven noemden, is samenwerking van de gemeente met waterschappen en drinkwaterbedrijven voordehandliggend. Daar kunnen ook veel kosten mee worden bespaard, blijkt uit onderzoek.

  • De gemeente kan actief meewerken aan programma’s om rivieren, beken en andere waterlopen meer ruimte te geven, met bij voorkeur een natuurlijker inrichting. Interessant is het concept van Natuurlijke Klimaatbuffers.
  • De gemeente kan bij vergunningverlening stimuleren c.q. erop toezien dat er geen uitlogende materialen gebruikt worden, zoals verduurzaamd hout, zinken dakgoten, hoogovenslakken en zinkassen. Waar mogelijk kan worden gestuurd op vervanging.
  • De Omgevingswet biedt mogelijkheden om acties en maatregelen die te maken hebben met klimaatadaptatie vast te leggen in een gemeentelijk rioleringsprogramma. Lees het in de Handreiking stedelijk waterbeheer onder de omgevingswet.