Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Dossier Zuinig ruimtegebruik

De druk op ruimte is groot. Goede regie op de ruimte is daarom noodzakelijk. Door integrale gebiedsontwikkeling als uitgangspunt nemen voor het ruimtelijke beleid, kan de gemeente aan meerdere doelen tegelijk werken.

Wij pleiten voor:

 • herstructurering en revitalisering van bedrijventerreinen;
 • het benutten van meekoppelkansen, zoals lokale groenvoorzieningen, klimaatadaptatie, leefbaarheid, biodiversiteit en eventueel duurzame opwekking van energie;
 • meervoudig ruimtegebruik;
 • randvoorwaarden aan uitleglocaties ten behoeve van verevening, herstructurering of afdrachten aan een landschapsfonds;
 • beperken van ruimte voor parkeren ten gunste van groen en speelruimte voor bewoners.

Praktische tips en achtergrondinformatie

De nieuwe omgevingswet

Een veelomvattende nieuwe wet. Op deze pagina bieden we achtergrondinformatie, uitleg over de begrippen en informatie vanuit de Rijksoverheid.

Duurzame energie en ruimtegebruik

Wij bieden kaders voor de ruimtelijke inpassing en beleid rond duurzame energie.

 • Gedragscode zon op land (download pdf)
 • Constructieve zonneladder. In vijf stappen naar lokaal beleid voor een goede inpassing van zonne-energie (download pdf)

Wij vinden het belangrijk dat de opwek van duurzame energie niet ten koste gaat van natuur en landschap, maar juist samengaat met andere functies.

 • Samen met de WUR schreven de Natuur en Milieufederaties ‘Natuur & landschap in de RES: bouwstenen voor een natuur- en landschapsinclusieve energietransitie’ (download pdf).
 • De Natuur en Milieufederaties werken aan de Energietuin van de toekomst, waar duurzame energieopwekking samengaat met natuur & landschap, educatie en recreatie, ontworpen in co-creatie met de omgeving.

Andere gerelateerde informatie

 • Informatieblad Programma Biodiversiteit (download pdf). Hoe kun je een thema als biodiversiteit verankeren in de Omgevingsvisie?
 • Waterbelangen in het omgevingsbeleid, handreiking aandachtpunten voor het onderdeel water in het omgevingsbeleid.
 • Handreikingen voor inwoners en lokale groepen om gemeentelijk beleid kritisch te volgen bij mogelijke uitbreidingen van intensieve veehouderij: Plussenbeleid in de gemeente.

Helpdesk

Heb je vragen over plannen of ontwikkelingen bij jou in de buurt? Stel ze ons via de Helpdesk! Wij en onze lokale groepen ondersteunen je graag.