Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Vlieghinder Teuge

Project in regio ,

Vliegvelden zijn van economisch belang, maar kunnen ook (geluids)hinder veroorzaken. Natuur en Milieu Gelderland komt in actie als omwonenden overlast ervaren. Wij gaan in gesprek met belanghebbende partijen en proberen gezamenlijk tot goede afspraken te komen. Wij ondersteunen omwonenden en lokale natuur en milieuorganisaties met onder meer kennis over regelgeving en juridische procedures.

Vlieghinder Teuge

In Teuge is de TeugeTafel actief om de gang van zaken rondom het vliegveld te volgen en waar nodig actie te ondernemen. De TeugeTafel is een open forum waar Natuur en Milieu Gelderland, bewonersorganisaties in de Stedendriehoek, Platform Vlieghinder Teuge, Gelders Particulier Grondbezit en Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn aan deelnemen. Actueel onderwerp is het omzettingsbesluit voor het toegestane aantal vliegbewegingen.

Wat speelt er?

In 2010 heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu een fout gemaakt. Bij de omzetting van de geluidruimte voor Teuge volgens de nieuwe Europese norm is die ten onrechte verdubbeld tot bijna 160.000 vliegbewegingen per jaar, terwijl de overheid had toegezegd dat de omzetting beleidsneutraal zou zijn. Deze fout is door alle betrokken instanties erkend.

Het ministerie van I&M wil de fout corrigeren. In het nieuwe Luchthavenbesluit Teuge (dat momenteel wordt voorbereid door de provincie Gelderland) moet de juiste geluidruimte worden opgenomen, die gelijkstaat aan 80.000 vliegbewegingen per jaar. Provincie Gelderland verzet zich echter tegen deze correctie.

Wat nu?

Met een manifest roept de TeugeTafel de provincie Gelderland op om bij het opstellen van het Luchthavenbesluit de omzettingsfout te herstellen, de juiste procedures te volgen en transparant te zijn. De TeugeTafel zal procedureel en juridisch alle middelen aangrijpen om dat te bereiken.

Reageren?

U kunt de TeugeTafel bereiken via info@teugetafel.nl. Meer informatie vindt u ook op de websites van:

Centraal Regionaal Overleg

Platform Vlieghinder Teuge

Natuur en Milieu Gelderland ondersteunt de TeugeTafel met advies over de te volgen procedures.

Lynn Hagendoorn on Email
Lynn Hagendoorn
Lynn Hagendoorn
Medewerker Ruimte en Mobiliteit
Lynn is gespecialiseerd in ruimtelijke ordening en mobiliteit. Ze heeft onder meer 'Doortrekking A15' en 'Lelystad Airport' in haar pakket. Je kunt haar bereiken via l.hagendoorn@natuurenmilieugelderland.nl; 06 2933 3576