Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Tegen verdroging

Project in regio

De Gelderse natuur is ernstig geraakt door meerdere jaren met extreme droogte en hitte achter elkaar. Zompige natuurgebieden en veel sloten, beken en plassen zijn drooggevallen, populaties van dieren en planten hebben flinke klappen gekregen. Ook in drogere gebieden hadden veel soorten het moeilijk, van heide en naaldbossen tot monumentale beukenlanen.

De natuur heeft al veel langer last van verdroging, vooral doordat ons land is ingericht op snelle afvoer van water. De extreme droogte veroorzaakt nu echter ook schade in de landbouw, problemen met de drinkwatervoorziening en de verzakking van huizen. De roep om een ander, klimaatbestendig waterbeheer is daarom groot.

Natuur en Milieu Gelderland houdt een vinger aan de pols. Samen met andere organisaties dringen we bij de provincie Gelderland en de drie Gelderse waterschappen aan op korte termijn- én structurele maatregelen tegen deze verdroging.

BEDREIGDE NATUUR

Natuur en Milieu Gelderland schreef in juni 2020, mede namens Geldersch Landschap & Kasteelen, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, IVN Gelderland, RAVON en de Vlinderstichting, een dringende brief aan de provincie Gelderland en de waterschappen Rijn & IJssel, Rivierenland en Vallei en Veluwe. Door de extreme droogte, nu al drie jaar op rij, zien de natuurorganisaties onomkeerbare schade aan de natuur.

Uit monitoring door RAVON en de Vlinderstichting blijkt dat de schade aan direct of indirect watergebonden fauna – libellen, vlinders, vissen – groot is; kwetsbare populaties zijn tot 50% of meer afgenomen, ook algemene soorten worden getroffen. Uit Stowa-onderzoek blijken juist de meest waardevolle beken achteruit te zijn gegaan in de score voor de Kaderrichtlijn water (KRW). Dit komt door de afname van vooral stromingsgebonden aquatische macrofauna en beekvissen. Hiermee komen de KRW-doelen verder buiten beeld.

STRUCTURELE MAATREGELEN NODIG

Doordat de droogte nu niet alleen de natuur treft, maar ook de leefomgeving van de mens, is het besef breed doorgedrongen dat structurele maatregelen en meer waterbewustzijn nodig zijn. De beste oplossing is het vergroten van de watervoorraad; er valt genoeg water maar we moeten het beter vasthouden. Bij de ruimtelijke inrichting moet rekening gehouden worden met waterbeschikbaarheid; landgebruik en gewaskeuze dienen daar bij te passen. Alle water verbruikende sectoren moeten inzetten op zuiniger gebruik en een slimmere verdeling van water. Laagwaardig gebruik van drinkwater moeten we ontmoedigen en diversificatie van drinkwaterbronnen is nodig.

HERIJKING VAN WATERBEHEER

Toch zien de natuurorganisaties dat in de praktijk fundamentele keuzes uitblijven. Daarom roepen ze de provincie en de waterschappen op om voor de gehele regio tot herijking van het waterbeheer te komen. De provincie moet daarbij de regie tussen de individuele waterbeheerders op zich nemen. De natuurorganisaties willen hier gezamenlijk nauw bij betrokken worden. Ze gaan ook graag het gesprek aan met andere sectoren (landbouw, drinkwaterwinning) en overheden (van rijksoverheid tot gemeenten) voor wie toewerken naar een duurzaam watersysteem een belangrijke opgave is.

In de brief doen de natuurorganisaties suggesties voor maatregelen. Zoals het maximaal opzetten van het peil in watergangen en een verbod op grondwateronttrekking en beregening rond kwetsbare natte natuurgebieden. Op dit moment worden deze maatregelen volgens de natuurorganisaties volstrekt onvoldoende ingezet.

DOCUMENTEN EN LINKS

Brief natuurorganisaties verdroging Gelderland 24 juni 2020

Effecten van de droge zomer van 2018

Laatste nieuws over verdroging

 

 

Goed werk van Natuur en Milieu Gelderland?

Steun ons, word lid!

Natuur en Milieu Gelderland zet zich in voor een mooi en duurzaam Gelderland. Om dit te kunnen blijven doen, zijn wij steeds meer afhankelijk van particuliere donaties. Steun ons daarom. Alvast bedankt!

Alex de Meijer on EmailAlex de Meijer on Linkedin
Alex de Meijer
Alex de Meijer
Participatie, energie en water
Alex is onze specialist op het gebied van duurzame energie en water. Hij zet zich in voor wind- en zonneprojecten met een zo groot mogelijke inbreng van de lokale gemeenschap. Meer weten? a.de.meijer@natuurenmilieugelderland.nl, 06 4882 0433.