Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Omgevingswet – De Omgevingsvisie

Project in regio

Het rijk, de provincies en gemeenten stellen elk een eigen Omgevingsvisie op. De beleidsdoelen uit de Omgevingsvisie worden vervolgens uitgewerkt in een Omgevingsplan, een Omgevingsverordening en/of programma’s.

Nationale Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie van het rijk heet Nationale Omgevingsvisie, afgekort tot NOVI. Met de NOVI geeft het rijk zijn langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de leefomgeving van Nederland.
De NOVI bevindt zich nog in de ontwerpfase. Het plan is om de NOVI begin 2020 vast te stellen. De Gelderse Natuur en Milieufederatie heeft in september 2019 een inspraakreactie geleverd op de ontwerp-NOVI.

Zienswijze Ontwerp-NOVI, GNMF, 30 september 2019

Nationale Omgevingsvisie: NOVI

Omgevingsplan

Het Omgevingsplan is een specifiek kerninstrument van de gemeente. Het vervangt onder andere de bestemmingsplannen. De gemeenteraad stelt één Omgevingsplan vast, waarin regels voor de fysieke leefomgeving worden opgenomen. Tijdens de overgangsfase krijgen gemeenten maximaal tien jaar de tijd om hun bestemmingsplannen en verordeningen volledig om te bouwen naar een Omgevingsplan dat voldoet aan alle eisen van de Omgevingswet.

Omgevingsverordening

De Omgevingsverordening is een kerninstrument van de provincie. Daarin staan alle regels die voortvloeien uit de provinciale Omgevingsvisie. Ook kunnen er in instructieregels voor de taak- en bevoegdheidsuitoefening van waterschappen onder vallen.

Ga naar: Gelderse Omgevingsverordening, provincie Gelderland

Programma’s

Een programma is een pakket van beleidsvoornemens en maatregelen gericht op het bereiken of behouden van ‘omgevingswaarden’. Ook kunnen er (andere) doelstellingen voor de fysieke leefomgeving in worden uitgewerkt.
De Omgevingswet bepaalt voor welke onderwerpen overheden verplicht een programma moeten maken. Voor andere dan de verplichte onderwerpen bepaalt het bevoegd gezag zelf of het beleid uit de omgevingsvisie wordt uitgewerkt in een programma.

Informatieblad Programma’s

Omgevingsvisie versus structuurvisie

De bestaande Structuurvisies gaan met name in op de visievorming rond één specifiek terrein, bijvoorbeeld ruimte of verkeer. De Omgevingsvisie verbindt en combineert de verschillende terreinen. Denk aan ruimtelijke ontwikkeling, verkeer en vervoer, water, milieu, natuur, gebruik van natuurlijke hulpbronnen en cultureel erfgoed.
Een ander verschil tussen een Structuurvisie en een Omgevingsvisie is dat de Omgevingsvisie in gaat op de sturingsfilosofie van het vaststellende bestuursorgaan en daarmee op de eigen rol bij de realisatie van die visie en wat het daarbij ook van anderen verwacht. De bedoeling is dat op die manier de uitvoering via plannen of programma’s en andere instrumenten in samenhang plaatsvindt.

Meer lezen

Nationale Omgevingsvisie: NOVI

Provinciale Omgevingsvisie: Gaaf Gelderland

 Terug naar: Omgevingswet

Ga naar: Kansen voor burgers

Bernhard Oosting on Email
Bernhard Oosting
Bernhard Oosting
Ruimtelijke ordening, natuur en landschap
Meer weten? Neem contact op met Bernhard: b.oosting@natuurenmilieugelderland.nl, 06 2932 7274