Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

De nieuwe Omgevingswet

Project in regio

De Omgevingswet komt eraan! We horen het al een paar jaar. De voorbereidingen zijn in volle gang en er gaan dingen veranderen. De planning is dat in 2021 de wet in werking treedt. Overheden zijn er al op aan het anticiperen, bijvoorbeeld bij het opstellen van Omgevingsvisies. Veel mensen merken dat lokaal al met plannen voor bouwen of wegenaanleg.

Hieronder leggen we uit hoe de nieuwe wetgeving in elkaar steekt. Wat is de bedoeling van de verandering? Wat verdwijnt er en wat is nieuw? Waar blijft de Wet Natuurbescherming? En wat hebben de inwoners eraan: hoe kunnen zij invloed blijven uitoefenen op hun omgeving?

Een nieuwe wet

De Rijksoverheid wil het aantal wetten en regelingen terugdringen. Voor de leefomgeving zijn er momenteel 26 wetten met 4700 artikelen. Dit wordt er 1, met 349 artikelen: de Omgevingswet. Zo kan de regelgeving binnen verschillende sectoren, geïntegreerd worden. Veel wetten gaan dus op in de Omgevingswet, waaronder de Wet Natuurbescherming.
Een uitgangspunt van de Omgevingswet is decentralisatie. De taken en bevoegdheden in het kader van de Omgevingswet zullen namelijk vooral uitgevoerd worden door gemeenten en waterschappen.

Kansen voor burgers en lokale groepen

Met de Omgevingswet wil de overheid minder sturen van bovenaf en juist de nadruk leggen op samenwerking en co-creatie. Burgers en lokale groepen worden bij plannen vanaf het allereerste begin uitgenodigd om mee te denken. Daardoor ontstaan kansen voor een optimale invloed op nieuwe initiatieven. Gemeenten en provincies geven die ruimte ook in hun Omgevingsvisies. Meer weten over de Omgevingswet van theorie naar de lokale uitvoeringspraktijk? Kijk dan deze verhelderende webinar in opdracht van het IVN voor lokale afdelingen

Op de website samenvooronzeleefomgeving.nl vind je informatie over hoe jij via de Omgevingswet kan opkomen voor natuur en milieu.

Kaderwet

De Omgevingswet is een zogeheten Kaderwet. Ze bevat alleen regels op hoofdlijnen die in andere wet- en regelgeving worden uitgewerkt. Er komen vier Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvBs) en een aantal ministeriële besluiten. De AMvB’s zijn:

  1. Het Omgevingsbesluit,
  2. Het Besluit kwaliteit leefomgeving,
  3. Het Besluit activiteiten leefomgeving
  4. Het Besluit bouwwerken leefomgeving
Ga naar: Algemene Maatregelen van Bestuur

Omgevingsvisies

De Omgevingswet heeft zes kerninstrumenten, waaronder de Omgevingsvisie. Dit is een strategische beleidsvisie voor de lange termijn op de gehele fysieke leefomgeving. Eén van de uitgangspunten is het in samenhang bezien van ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. De Omgevingsvisie vervangt dan ook alle huidige strategische beleidsdocumenten die over de fysieke leefomgeving gaan.
Het rijk, de provincies en gemeenten stellen elk een eigen Omgevingsvisie op. De beleidsdoelen uit de Omgevingsvisie worden vervolgens uitgewerkt in een Omgevingsplan, een Omgevingsverordening en/of programma’s.

Ga naar: Omgevingsvisie

Programma’s

Onder de Omgevingswet kan het gemeentebestuur een programma met programmatische aanpak instellen bijvoorbeeld voor een gebied waarin nauwkeurig ruimtegebruik nodig is om de fysieke leefomgeving te beschermen en toch nieuwe ontwikkelingen te kunnen toestaan. Maar ook bijvoorbeeld voor een onderwerp als biodiversiteit. Op die manier is het mogelijk om biodiversiteit zo goed mogelijk in de omgevingsvisie te verankeren om vervolgens in omgevingsplannen en een uitvoeringsprogramma het beleid concreet vorm te geven. Hieronder vind je twee informatiebladen die daar bij kunnen helpen over biodiversiteit en donkerte.

Informatieblad Programma Biodiversiteit
Informatieblad Donkerte in het Omgevingsbeleid 

Over het onderwerp water in het omgevingsbeleid is onderstaand een handreiking aandachtspunten in het omgevingsbeleid te raadplegen:

Handreiking aandachtspunten water in het omgevingsbeleid

Natuurbescherming

Ook de bestaande regels voor de Wet natuurbescherming gaan over in de Omgevingswet. De bedoeling is dat het beschermingsniveau niet verandert. De Aanvullingswet natuur voorziet in wijzigingen van de Omgevingswet, zodat die wet straks over de nodige bevoegdheden en instrumenten beschikt om regels te stellen en maatregelen te treffen voor de bescherming van de natuur.
De meeste inhoudelijke regels uit de Wet natuurbescherming zullen via het Aanvullingsbesluit natuur een plaats krijgen in drie algemene maatregelen van bestuur van de Omgevingswet: het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit.

Eén loket voor alles

Er komt één loket voor vergunningaanvragen, meldingen en informatie over regels en beleid: het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Daar komt ook informatie beschikbaar over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, zoals gegevens op het gebied van water- of luchtkwaliteit en geluidbelasting.
Gebruikers hebben via het loket ook toegang tot omgevingsdocumenten. Gemeenten leggen daarin bijvoorbeeld vast wat wel en niet mag op een locatie. Deze informatie zal in de jaren daarna groeien.
Een belangrijk doel van het Digitaal Stelsel is dat de kwaliteit van deze informatie sterk zal verbeteren, zodat deze bestendig bij de rechter, beschikbaar en gebruiksvriendelijk is.

 Informatieblad Digitaal Stelsel Omgevingswet

Introductiecursus Omgevingswet

Vanwege de beperkingen op fysieke bijeenkomsten zijn we blij dat we als alternatief kunnen wijzen op het webinar van IVN over de omgevingswet. In het webinar, opgenomen op 7 juli 2020, neemt Omgevingswet-expert Trees van der Schoot je mee in de belangrijkste elementen van de Omgevingswet. Hoe kan je de Omgevingswet benutten om meer verbinding te maken met de gemeente? Hoe werk je samen met de gemeente aan het dichter bij elkaar brengen van mens en natuur? Marco Lurks, vrijwilliger bij IVN en werkzaam bij VNG, beantwoordt samen met Trees alle vragen die in de chat voorbijkomen.

Je vindt het webinar hier. 

Meer lezen

Algemene Maatregelen van Bestuur

Kerninstrumenten van de Omgevingswet

De Omgevingsvisie

  Kansen voor burgers

 Portaal Omgevingswet, Ministerie BZK

Omgevingswet voor raadsleden, VNG

 Aan de slag met de Omgevingswet, Ondersteuningsprogramma voor overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven, initiatiefnemers en belanghebbenden

Bernhard Oosting on Email
Bernhard Oosting
Bernhard Oosting
Ruimtelijke ordening, natuur en landschap
Meer weten? Neem contact op met Bernhard: b.oosting@natuurenmilieugelderland.nl, 06 2932 7274