Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Lelystad Airport

Project in regio

Laatste nieuws

Natuur en Milieu Gelderland heeft mede namens andere groene organisaties op 19 februari 2019 een zienswijze ingediend op het ontwerp luchthavenbesluit Lelystad.

Opening Lelystad ramp voor kwetsbare natuur

Zienswijze ontwerp luchthavenbesluit Lelystad

 Zienswijze provincie Gelderland en Gelderse organisaties

 Begeleidend schrijven

De luchtvaart is één van de grootste veroorzakers van broeikasgassen en energieverbruik. Er moeten daarom dringend maatregelen getroffen worden om het vliegverkeer te beperken. Als we de klimaatdoelen van Parijs willen halen, kan het kabinet de luchtvaart niet langer buiten beschouwing laten. Natuur en Milieu Gelderland geeft haar visie op het nut van maatregelen voor de luchtvaart. Aanleiding hiervoor zijn de plannen voor Lelystad Airport en de gevolgen daarvan voor de inwoners en natuur van Gelderland.

De groei van de luchtvaart moet beperkt worden. Hiervoor:

  • moet er een stop komen op de groei van het aantal vliegbewegingen
  • moeten alternatieven, zoals het internationaal treinverkeer, verbeterd worden
  • moet er in EU-verband een forse taks op CO2-emissie komen
  • moet er BTW op tickets geheven worden
  • moeten luchthavens accijns gaan betalen op kerosine

Lelystad Airport kan alleen open als:

  • het luchtruim opnieuw is ingedeeld
  • het totaal aantal vliegbewegingen per saldo niet toeneemt

Natuur en Milieu Gelderland als adviseur

Wij komen in actie als de natuur schade ondervindt en als omwonenden overlast ervaren. We gaan in gesprek met belanghebbende partijen en proberen gezamenlijk tot goede afspraken te komen. En we adviseren en ondersteunen overheid, omwonenden en lokale natuur- en milieuorganisaties met onder meer kennis over regelgeving en juridische procedures.

Nationaal en lokaal

Natuur en Milieu Gelderland neemt deel aan de landelijke regiegroep, die is samengesteld met alle betrokkenen rondom de luchthaven Lelystad. Daarnaast zijn wij betrokken bij de Teuge-tafel, een forum dat actief is rondom de vlieghinder van de luchthaven in Teuge. De aanleiding hiervoor is het omzettingsbesluit voor het toegestane aantal vliegbewegingen. Natuur en Milieu Gelderland ondersteunt de TeugeTafel met advies over de te volgen procedures.

Downloads

Visierapport We vliegen de bocht uit

Laatste nieuws over luchtvaart

 

Goed werk van Natuur en Milieu Gelderland?

Steun ons, word lid!

Natuur en Milieu Gelderland zet zich in voor een mooi en duurzaam Gelderland. Om dit te kunnen blijven doen, zijn wij steeds meer afhankelijk van particuliere donaties. Steun ons daarom voor bescherming van de Gelderse flora en fauna. Alvast bedankt!

Petra Souwerbren on Email
Petra Souwerbren
Petra Souwerbren
Directeur
Petra is directeur bij Natuur en Milieu Gelderland. Je kunt met haar contact opnemen via p.souwerbren@natuurenmilieugelderland.nl of 06 2305 5791.