Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Actieplan Akker- en Weidevogels

Project in regio

Met de akker- en weidevogels in Nederland en ook in Gelderland gaat het niet goed. Cijfers van SOVON laten over de laatste jaren dalende aantallen broedvogels zien, zoals van de kievit, scholekster, grutto, veldleeuwerik en gele kwikstaart.

Een complex van factoren ligt hieraan ten grondslag, maar over het algemeen mag toch gewezen worden op het veel intensievere landgebruik in het agrarische gebied. Er wordt vaker gemaaid, monotoner geteeld waarbij er geen plek meer is voor onkruiden, bermen verdwijnen, gronden worden droger door ontwatering en bodemleven en insecten verdwijnen door mestmethoden en bestrijdingsmiddelen. Bijkomend gevolg is dat de vogels kwetsbaarder worden voor predatie, nog los van de discussie of de predatiedruk per saldo inderdaad door ander natuur- en faunabeleid is toegenomen.

Gelders Actieplan Akker- en Weidevogels

Onder initiatief van Natuur en Milieu Gelderland is het Gelderse Actieplan Akker- en Weidevogels tot stand gekomen. Dit plan is opgesteld in samenwerking met LTO, de Agrarische Collectieven, Landschapsbeheer Gelderland en Centrum Landbouw en Milieu. Doel van het plan is om de akker- en weidevogelbescherming, naast de mogelijkheden via het bestaande beleid en subsidies voor agrarisch natuurbeheer een extra ondersteuning te bieden. Door uitvoering van toegepast beheer en inrichting mogelijk te maken, educatie en onderzoek te versterken, onder meer t.b.v. vrijwilligers, en om voorlichting te geven. Het plan is geaccordeerd door de Provincie en via die weg is er, aanvullend op de bestaande budgets, extra geld beschikbaar gesteld voor de periode van 5 jaar met een bedrag van 1,5 miljoen euro. Dit geld dient besteed te worden aan concrete projecten en educatie. Via Europese steun is dit bedrag nog verhoogd. De focus ligt in het Actieplan op doelsoorten kievit en grutto en de patrijs. Het Actieplan voorziet in een aantal pilotprojecten.

SNL-subsidies Regulier

Naast de mogelijkheden via het Actieplan zijn er natuurlijk ook de reguliere subsidies agrarisch natuurbeheer. De zogeheten SNL-gelden. Het Beheerplan 2018 van de provincie Gelderland laat zien welke gronden voor welk type beheer in aanmerking komen voor subsidie. De agrarische collectieven zijn ook hier de uitvoerende instantie. Lees meer over de SNL-subsidies.

Wat kan ik zelf doen?

Er zijn veel mogelijkheden om zelf iets te doen aan weidevogelbescherming. U kunt bijvoorbeeld aan de slag als vrijwilliger broedvogelbescherming. Lees verder wat u zelf kunt doen aan weidevogelbescherming.

 

Documenten en links

Actieplan akker- en weidevogels Gelderland , pdf
Gemeenschappelijke verklaring akker- en weidevogels, pdf 513kb
 Jaarbericht 2017
CLM weidevogels
Hattemerpoort

Projecten voor akker- en weidevogels
Subsidies akker- en weidevogels
Actie ondernemen voor weidevogels

Laatste nieuws over Actieplan akker en weidevogels

 

Goed werk van Natuur en Milieu Gelderland?

Steun ons, word lid!

Natuur en Milieu Gelderland zet zich in voor behoud en bescherming van de akker- en weidevogels in Gelderland. Om dit te kunnen blijven doen, zijn wij steeds meer afhankelijk van particuliere donaties. Steun ons daarom voor bescherming van de Gelderse flora en fauna. Alvast bedankt!

Els Sytsma
Els Sytsma
Els houdt jullie via de website en social media op de hoogte van nieuws en achtergronden rondom natuur en milieu in Gelderland. Ook houdt ze de agenda van de Provinciale Staten in de gaten, om waar nodig belangrijke input te leveren voor duurzame besluitvorming.