Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Projecten voor akker- en weidevogels

Onder initiatief van de Gelderse Natuur en Milieufederatie is in 2016 het Gelderse Actieplan Akker- en Weidevogels tot stand gekomen. Dit plan is opgesteld in samenwerking met LTO, de Agrarische Collectieven, Landschapsbeheer Gelderland en Centrum Landbouw en Milieu. Doel van het plan is om de akker- en weidevogelbescherming, naast de mogelijkheden via het bestaande beleid en subsidies voor agrarisch natuurbeheer een extra ondersteuning te bieden.

Het Gelderse Actieplan Akker- en Weidevogels voorziet in de volgende pilots:

Pilot 1 + 2 + 3. Patrijs

  • Een pakket maatregelen dat voorziet in 7% specifieke patrijsbiotopen in een gebied van ca. 150 hectare, waarin ook het overige landgebruik geschikt is als leefgebied.
  • Voor pilots patrijs zijn vooral meer en deels andere maatregelen wenselijk dan nu al worden toegepast in ANLb, grotendeels of misschien wel geheel binnen de nu begrensde leefgebieden, voornamelijk droge dooradering.

Pilot 4 + 5 + 6. Open akkerland voor kievit

  • Een pakket van maatregelen dat voorziet in 250 ha. leefgebied voor de kievit, in een heel geheel of enkele deelgebieden binnen een beperkte regio.
  • Kern vormt aangepast beheer van maisland met rustperiode in combinatie met braakliggende randen.
  • Voor pilots kievit zijn meer en andere maatregelen wenselijk dan nu in ANLb plaatsvinden, deels binnen en deels buiten de nu begrensde leefgebieden droge dooradering.

Pilot 7 t/m 10. Kritische weidevogels, predatiebeheer en grote plasdras

  • De pilots predatie, plasdras en kritische weidevogels vinden bij voorkeur binnen of direct grenzend aan het ANLb-leefgebied open grasland plaats. Het gaat hier om extra accent op aanleg van plasdrasgebied en extensieve beweiding dan in het ANLb tot dusver.
  • In de predatiepilots wordt een predatiebeheerplan opgesteld, gebruik makend van het protocol van Altenburg en Wymenga en ervaring van Vogelbescherming hiermee. En er wordt nadrukkelijk aandacht geschonken aan afweging van andere (natuur)belangen en communicatie.

Een voorbeeld van predatiebeheer is het plaatsen van rasters met schrikdraad om predatoren af te schrikken. Hier wordt mee geëxperimenteerd, zoals te zien in onderstaand filmpje:

De GNMF ziet veel kansen met vernattingsprojecten en zou graag zien dat daar nog meer op wordt ingezet in Gelderland. Hieronder staat een mooi voorbeeld uit Overijssel:

Initiatieven voor akker- en weidevogels

Veel particulieren maken zich sterk voor het behoud en de bescherming van akker- en weidevogels. Deze initiatieven worden al dan niet met steun van de overheid uitgevoerd, of zijn nog in ontwikkeling.

In onderstaand filmpje zie je het project in Arkemheen waar door middel van kavelruil een aanzienlijk slag is gemaakt in uitbreiding van het areaal reservaat voor weidevogels:

 

Bekijk de diverse initiatieven voor akker- en weidevogels:

Mooi Binnenveld

Stichting Mooi Binnenveld organiseert een crowdfundingactie voor de aankoop van 50 ha natuurgebied in het Binnenveld, voor het realiseren van blauwgrasland en het vergroten van de biodiversiteit.

Arkemheen en Putterpolder

Akker- en weidevogels zijn geïnventariseerd in de reservaten Oosterwolde, Arkemheen en Putterpolder in opdracht van Staatsbosbeheer (Nature Today).

Park Lingezegen

In Park Lingezegen (Arnhem-Nijmegen) wordt geëxperimenteerd met vernatting voor vogels die afhankelijk zijn van pioniersituaties en natte condities.

Paradijs voor de patrijs

Twee bevlogen bewoners van Montferland zijn de initiatiefnemers van het project ‘Paradijs voor de patrijs’. Met dit project worden rondom het Montferlands massief bij agrariërs akkerranden ingezaaid.

Samen voor de Patrijs

Het project ‘Samen voor de Patrijs’ heeft de afgelopen drie jaar in de omgeving van Aalten gezorgd voor diverse brede randen met granen en wilde bloemen rond akkers.