Skip navigation MENU

Warmtebedrijven en milieuorganisaties sluiten Warmtepact

Geplaatst op 05-08-2019 in Nieuws.

Warmtebedrijven slaan de handen ineen met milieuorganisaties Natuur & Milieu en de Natuur en Milieufederaties. Met als doel de groei en verduurzaming van warmtenetten te versnellen. Warmtenetten zijn nodig om Nederland aardgasvrij te laten wonen. De ambities en afspraken zijn vastgelegd in een Warmtepact, dat vandaag door alle partijen werd ondertekend. Tot de ondertekenaars behoren Vattenfall, Eneco, Ennatuurlijk, Eteck en Veolia Nederland. Zij streven ernaar om in 2030 1,2 miljoen woningen aangesloten te hebben op een warmtenet. Daarnaast zeggen de partijen toe hun warmtenetten in 2040 volledig te hebben verduurzaamd.

De bedrijven die het pact ondertekenen vertegenwoordigen samen ongeveer driekwart van de warmtemarkt. Om hun ambities tot uitvoer te brengen, nemen zij de komende jaren een aantal maatregelen. In het pact spreken de bedrijven af plannen te maken voor de verduurzaming van warmtenetten boven de 2.500 aansluitingen. Eenmaal verduurzaamd zijn aardwarmte, zonnewarmte, aquathermie en restwarmte de hoofdbronnen. Duurzaam biogas, groene stroom of groene waterstof zijn voorbeelden van piekbronnen. Vanaf 2021 is voor ieder huishouden, aangesloten op een warmtenet, een warmte-etiket beschikbaar. Hierop is te zien waar de warmte vandaan komt  en hoeveel CO2-besparing dit oplevert.

Pact met pit

Natuur & Milieu is initiatiefnemer van het Warmtepact. Zij ontwikkelde daartoe de ‘Warmtewijzer’, dit model vormt de basis van het pact.  Een warmtenet is beter voor het klimaat dan gasgestookte cv-ketels en het vermindert de vraag naar Gronings gas. Maar de duurzaamheid van de warmte is wel een aandachtspunt. Bedrijven die dit pact sluiten, gaan daar heel serieus mee aan de slag. Het pact is inwerking getreden, maar nieuwe toetreders blijven welkom.

Klimaatakkoord

In 2050 moeten alle woningen en gebouwen van het aardgas af zijn. De belangrijkste afspraken om dit te bereiken zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord. De ontwikkeling van warmtenetten speelt daarbij een cruciale rol. De warmtetransitie – van aardgas naar duurzame verwarming – is voor zowel rijk als gemeenten een grote opgave. Met het pact hopen de partijen, ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid, de warmtetransitie op stoom te brengen en tot een succes te maken.

Download hier de publicatie: Warmtepact – Geef warmte de leiding!

Alex de Meijer on EmailAlex de Meijer on Linkedin
Alex de Meijer
Alex de Meijer
Participatie, energie en water
Alex is onze specialist op het gebied van duurzame energie en water. Hij zet zich in voor wind- en zonneprojecten met een zo groot mogelijke inbreng van de lokale gemeenschap. Meer weten? a.de.meijer@natuurenmilieugelderland.nl, 06 4882 0433.

We heten vanaf nu Natuur en Milieu Gelderland. Voor jou verandert er niets. Meer lezen over onze nieuwe naam