Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Verslag webinar Recreatiezonering op de Veluwe

Geplaatst op 09-03-2022 in Nieuws.

Hans van Altena, projectleider bij de provincie, lichtte het plan ‘Recreatiezonering op de Veluwe’ toe tijdens een online bijeenkomst op 3 maart. Dit plan is door het provinciebestuur als ontwerp vastgesteld. Alle Gelderlanders, belanghebbenden en bewoners mogen nu hun mening over dit plan geven in de vorm van een formele zienswijze (zie onder). Als deze zienswijzen zijn verwerkt wordt het plan vastgesteld door Gedeputeerde Staten.

De bedoeling van recreatiezonering op de Veluwe is ervoor te zorgen dat dagrecreanten duurzaam van de Veluwe kunnen blijven genieten, terwijl de verstoring van kwetsbare dieren en habitats zo klein mogelijk is.

Beheerplan Natura 2000

De recreatiezonering is één van vijf uitwerkingen van het Beheerplan Natura 2000 voor de Veluwe en is het eerst gereed. Binnenkort verschijnen vier herstelplannen over bossen, heide & stuifzand, beken, en venen & vennen. De provincie zal hierover informatieavonden organiseren en uiteraard is te zijner tijd inspraak mogelijk op deze plannen.

Rol Natuur en Milieu Gelderland

Natuur en Milieu Gelderland heeft meegedacht in de klankbordgroep voor de totstandkoming van het plan. We vinden het een belangrijk plan en staan achter de zoneringsprincipes, maatregeltypen en de globale uitwerking van de zoneringskaart. Dat neemt niet weg dat er altijd punten voor verbetering zijn. Natuur en Milieu Gelderland zal een zienswijze indienen en wil daarvoor graag de meningen van de achterban horen. Het webinar van 3 maart was daarom informatief voor belangstellenden en tevens bedoeld om lokale aandachtspunten op te halen.

Natuur en Milieu Gelderland zal nog een tweede webinar verzorgen over de overige herstelplannen (medio 2022).

De provincie werkt via het programma Gelderse Maatregelen Stikstof aan de verbetering van de milieuomstandigheden voor verzuringsgevoelige natuur zoals aanwezig op De Veluwe. Ook bij dit programma kijkt Natuur en Milieu Gelderland constructief-kritisch mee.

Inleiding en presentatie

Hans van Altena is namens de Provincie Gelderland projectleider van de Recreatiezonering. Hij heeft het plan toegelicht met een presentatie die hier in te zien is. Hij ging in op de kernpunten van het plan:

 • Doel is het geleiden van dagrecreatie met het oog op het verminderen van verstoring van gevoelige soorten en gebieden.
 • De zoneringsprincipes zijn gebaseerd op verstoringsgevoelige soorten, zoals de boomleeuwerik en de draaihals, en gebieden zoals zandverstuivingen. Er zijn zes zoneringstypes waarin het recreatief gebruik uiteenloopt van intensief tot niet toegankelijk.
 • Het nemen van zoneringsmaatregelen, zoals het vergroten van de ‘maaswijdte’ (dat is de afstand tussen paden), de aanpassing van routestructuren en openbare wegen, het verplaatsen, aanpassen of nieuw aanleggen van recreatieve voorzieningen, informatievoorziening en toezicht en handhaving.

Verduidelijkingen n.a.v. gestelde vragen

De recreatiezonering verandert niets aan bestemmingsplanregels en vergunningplicht die nu gelden in het kader van bijvoorbeeld de Natuurbeschermingswet. Recreatieondernemers, ook in de zones voor intensief gebruik, krijgen niet meer vrijheden dan ze nu hebben. Voor het afwaarderen van de verkeersfunctie van wegen is een verkeersbesluit van de gemeente nodig. Een ondernemer die nu per auto bereikbaar is in een gebied voor extensieve recreatie blijft dat in principe en hij kan zijn onderneming binnen de geldende vergunningen gewoon voortzetten.

Aandachtspunten

Er werd levendig gediscussieerd naar aanleiding van de presentatie. We vatten het gesprek hier samen in de vorm van aandachtspunten:

 • Bij de totstandkoming van het zoneringsplan is vooral samengewerkt met grote terreineigenaren en lag de focus op de meest kwetsbare gebieden. Er zijn echter zeer veel (kleine) grondeigenaren. In de uitwerking van het plan zal hier aandacht voor moeten zijn.
 • Recreatieondernemers zullen zich moeten gaan voegen naar het zoneringsplan. Niet alles kan meer overal. Hoe gaat dit in de (Natuurbeschermingswet-)vergunningverlening een rol spelen?
 • Het zoneringsplan stuurt niet op mobiliteit, terwijl bezoek per auto/motor een zeer grote verstoringsfactor is. Er is grote inzet en veel ambitie nodig voor bezoekersmanagement. Aanzetten hiervoor zijn te vinden in bijv. het masterplan Veluwezoom. Bijvoorbeeld vanuit Veluwe op 1 kunnen gemeenten aangespoord worden om dit op te pakken.
 • Zorg ervoor dat het plan niet in de weg gaat staan aan ambitieuzere natuurdoelen, bijvoorbeeld latere keuzen voor grootschalige ‘rewilding’.
 • Zorg voor een minimaal risico op conflicten tussen typen recreanten (bijvoorbeeld wandelaars en mountainbikers). Dus niet bundelen en zo min mogelijk kruisen.
 • Geef veel aandacht aan gedrag met name in stilte-rustgebieden. De Veluwe. Ook de intensiever gebruikte delen zijn geen stadspark en – vanwege de rust voor dieren – ook geen struinnatuur.
 • Beleidsregels voor evenementenvergunningen moeten in overeenstemming worden gebracht met het zoneringsplan. Daarnaast moeten gemeenten initiatiefnemers doorverwijzen naar de provincie in verband met de vergunningplicht in het kader van de Natuurbeschermingswet.
 • Bij het plan is het dagrecreatief gebruik door bezoekers leidraad geweest. Geef bij de uitwerking voldoende aandacht aan de gevolgen voor direct omwonenden.

Mogelijkheden om uw stem te laten horen:

 • Op 17 februari werd het Recreatiezoneringsplan Veluwe ter inzage gelegd op http://www.recreatiezoneringopdeveluwe.nl. Tot 31 maart is er de mogelijkheid om via deze website rechtstreeks bij de provincie te reageren op de plannen.
 • Natuur en Milieu Gelderland zal ook een zienswijze indienen. We willen u, als belanghebbende, betrekken in onze reactie op de plannen. Vul daarom vóór 14 maart ons webformulier in en laat ons weten hoe u over de plannen denkt.

https://www.natuurenmilieugelderland.nl/hoe-denk-jij-over-het-recreatiezoneringsplan-veluwe

Maarten Witberg
Maarten Witberg
Maarten Witberg, medewerker Ruimte en gebiedsontwikkeling