Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Twijfels bij nut en noodzaak van doortrekking A15

Geplaatst op 10-03-2020 in Nieuws.

Natuur en Milieu Gelderland is geen voorstander van doortrekking van de A15 met een brug over het Pannerdensch Kanaal. Nut en noodzaak van de doortrekking vinden wij twijfelachtig. En als de weg er dan toch komt, dan is dat wat ons betreft met een tunnel. Dit standpunt zullen wij ook duidelijk maken tijdens de hoorzittingen van 18, 19 en 20 mei aanstaande.

Een doortrekking zal impact hebben op het leefmilieu van de omwonenden in de regio, in de vorm van geluidsoverlast en aantasting van de luchtkwaliteit. De neerslag van fijnstof en stikstof zal zeker toenemen.
Maar ook natuur en landschap zullen worden geconfronteerd met negatieve gevolgen. Dat geldt ook voor de Rijnstrangen bij Pannerden, onderdeel van het Natura 2000-gebied Rijntakken. De wijzigingen die minister Cora van Nieuwenhuizen vorig jaar in het Tracébesluit aanbracht, zijn onvoldoende om kwetsbare habitats en soorten als oeverzwaluw, kwartelkoning en ijsvogel te beschermen.

Tunnel of brug

Merkwaardig is dat in het Tracébesluit 2019 nog altijd sprake is van een brug over het Pannerdensch Kanaal. Een tunnel, zoals die voor de Betuweroute wel is aangelegd, wordt niet genoemd.
De alternatieventoets van het Tracébesluit gaat geheel voorbij aan andere inrichtingen zoals tunnels. Terwijl juist een tunneltracé bijdraagt aan een vermindering van de N-depositie op voor stikstof kwetsbare habitats in de Rijntakken. Immers de tunnelmonden zullen de emissiepunten verder verleggen van deze kwetsbare habitats.
Bovendien zijn er mogelijkheden om de tunnel nog verder te verlengen en/of de ventilatielucht uit de tunnel (deels) te reinigen. In 2017 hebben we al aangetoond dat een tunnel een realistisch en financieel haalbaar alternatief is.

Dwingend belang?

Voor evacuatie in het kader van hoogwaterveiligheid, zoals aangevoerd door de minister in het gewijzigd Tracébesluit, zijn er genoeg andere maatregelen te treffen. Er is volgens ons dan ook geen sprake van een ‘dwingend belang’.
In 1996 had de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat ook haar twijfels over zo’n belang. In een brief aan de Tweede Kamer schreef zij dat een doortrekking van de A15 niet aan de orde is. De trajectnota toonde aan dat er prioriteit moest worden gegeven aan verbreding van de A12 en A50. En: “Niet onbelangrijk is bovendien dat de A15 een gebied doorkruist dat deel uitmaakt van de ecologische hoofdstructuur. Zoals bekend is een dergelijke doorsnijding alleen mogelijk in geval van zwaarwegende maatschappelijke belangen. Het is de vraag of de aanleg van de A15 als hoofdweg, zonder dat deze de problemen op het hoofdwegennet oplost, als een zodanig belang valt aan te merken.”
Des te opmerkelijker is het dan ook dat er nu voorbij wordt gegaan aan deze belangen. Natuurlijk is er veel veranderd sinds 1996. Maar die veranderingen zijn niet in het voordeel van doortrekking.

Stikstofuitstoot

Anno 2020 worden we geconfronteerd met de reeds te grote emissie van stikstof, waarvan het verkeer mede een belangrijke bron is. Ook Gelderland moet maatregelen nemen tegen de neerslag van stikstof op Natura 2000-gebieden. Doortrekking van de A15 zal een aanzuigende werking hebben met als gevolg meer stikstof in de regio, niet minder. De keuze voor een brug is ook in dit opzicht een slechte.

Lynn Hagendoorn on Email
Lynn Hagendoorn
Lynn Hagendoorn
Medewerker Ruimte en Mobiliteit
Lynn is gespecialiseerd in ruimtelijke ordening en mobiliteit. Ze heeft onder meer 'Doortrekking A15' en 'Lelystad Airport' in haar pakket. Je kunt haar bereiken via l.hagendoorn@natuurenmilieugelderland.nl; 06 2933 3576